Att söka bygglov

Här kan du läsa hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du tar reda på om du behöver ansöka om bygglov för det du vill bygga, till att du fått ett slutbesked.

Vid granskningen av en bygglovsansökan ska åtgärden bedömmas utifrån plan och bygglagen, PBL. Vid byggnationer tittar man t.ex. på vilka krav som ställs i PBL utifrån byggnadens utformning, tomten, förbud mot förvanskning, påverkan på omgivningen med mera. En ansökan om lov ska därför vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen.

Handlingar som kan krävas:

 • Ansökan om lov (blankett eller digital ansökan via Mitt bygge)
 • Fasadritning, planritning - skalenliga
 • Situationsplan/Nybyggnadskarta, om du behöver nybyggnadskarta så börja med att beställa den och använd den som situationsplan. Läs mer om kartor för bygglov här.
 • Godkänd ansökan för vatten och avlopp eller bara vatten från VA-enheten om anslutning till kommunens VA-nät.
 • Godkänd ansökan om enskilt avlopp, utanför kommunens anslutningsområde för kommunalt avlopp. Sökt hos miljöenheten.
 • Redovisning av tillgång till dricksvatten, utanför kommunens anslutningsområde för kommunalt vatten.
 • Bullerberäkning, vid nybyggnad av bostadshus utanför detaljplan.
 • Tillstånd för anslutning till väg från vägägaren, vid uppförande av ny utfart/infart.
 • Geoteknisk undersökning.
 • Strandskyddispens
 • Tillstånd från länsstyrelsen t ex fornlämningar, naturminnen

Så här går bygglovsprocessen till

Skicka in ansökan och samtliga handlingar
Bygglov söker du hos Stadsbyggnadsförvaltningen. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som Stadsbyggnadsförvaltningen behöver för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut. För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga.

Här finns blanketter för hur du söker bygglov.

Här finns e-tjänster för bygglov.

När du behöver hjälp
Behöver du hjälp att bedöma om du behöver bygglov för den åtgärd du planerar kan du boka möte med en handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen. Boka via e-post eller på telefon 0416-271 53.

Telefonen har öppet:
Måndag, tisdag och onsdag kl 10:00-12:00 och kl 13:00-15:00
Torsdag och fredagar kl 10:00-12:00

En första granskning
Så snart som möjligt efter att din ansökan kommit in ska Stadsbyggnadsförvaltningen göra en första granskning av ärendet. Då kontrolleras om ansökan är komplett, det vill säga om alla nödvändiga handlingar finns med. Även ritningarnas kvalitet och tydlighet bedöms. Om ansökan är ofullständig skickar Stadsbyggnadsförvaltningen en skriftlig begäran till dig som sökande att inom en viss tid komplettera ansökan med det som saknas.

Du får ett mottagningsbevis
När din ansökan är fullständig skickar Stadsbyggnadsförvaltningen ett mottagningsbevis till dig. Mottagningsbeviset innehåller bland annat information om hur lång tid det får ta innan beslut om bygglov tas.

Prövning av din bygglovsansökan
Vid prövningen av din ansökan kontrollerar Samhällsbyggnadsnämnden bland annat om eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter att du bygger det du ansökt om, om byggnaden är lämplig för sitt ändamål, och om platsen är lämplig för det du vill bygga. Du ska få bygglovsbeslutet senast 10 veckor efter att din ansökan blev komplett. Om byggnadsnämnden behöver mer tid för att utreda ditt ärende kan det ta längre tid, men inte mer än 20 veckor totalt. Samhällsbyggnadsnämnden ska i vissa fall underrätta sakägare, till exempel grannar, som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att ge synpunkter.

Byggnadsnämnden beslutar om ditt bygglov
Om åtgärden uppfyller alla krav kan byggnadsnämnden besluta att ge bygglov. När du får ditt bygglov ska dina grannar och andra sakägare få reda på det och ges möjlighet att överklaga. Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Om kraven inte uppfylls ska byggnadsnämnden avslå din ansökan. Om du får ett avslag kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan då välja att ändra kommunens beslut eller att avslå ditt överklagande.

Tänk på!

 • Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom 5 år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.
 • Du får inte påbörja byggandet förrän du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med ett beviljat bygglov.

Byggnadsnämnden håller ett tekniskt samråd
När byggnadsnämnden har beviljat ditt bygglov håller nämnden oftast ett tekniskt samråd. Då går ni igenom hur du ska planera och organisera arbetet, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Om det inte behövs något tekniskt samråd ska byggnadsnämnden ge dig startbesked redan när du får beslutet om bygglov, eller så snart som möjligt därefter.

Du får ett startbesked
När du har fått ditt startbesked kan du påbörja de åtgärder som du har fått bygglov för. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

Byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök
Minst en gång under byggtiden ska någon från byggnadsnämnden besöka byggarbetsplatsen. Byggnadsnämnden för protokoll över besöket.

Byggnadsnämnden håller ett slutsamråd
Oftast håller byggnadsnämnden ett slutsamråd när projektet avslutas. Under slutsamrådet går ni bland annat igenom att kontrollplanen har följts. Byggnadsnämnden bedömer också om de kommer att kunna utfärda ett slutbesked.

Du får ett slutbesked
Byggnadsnämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och nämnden inte har funnit någon anledning att ingripa. Du får inte börja använda det du byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Du kan få slutbesked även om mindre brister finns kvar. Byggnadsnämnden gör i så fall anmärkningar om bristerna, som du får åtgärda senare. Om det är fråga om en större brist kan nämnden ge ett tillfälligt slutbesked (interimistiskt slutbesked) som gäller fram tills du åtgärdat bristen eller gjort en nödvändig kontroll. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord prövar nämnden slutligt frågan om slutbesked.

Om det du har byggt har för stora brister ska byggnadsnämnden ta beslut om att neka dig ett slutbesked.