Förhandsbesked

Om du planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan du ansöka om ett förhandsbesked innan du ansöker om bygglov. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte.

Vad är ett förhandsbesked?

Förhandsbesked är ett eget, från bygglovsansökan fristående, ärende. Det är frivilligt att söka förhandsbesked. Du kan alltså ansöka om bygglov utan att först ansöka om förhandsbesked. Ett beslut om förhandsbesked kan överklagas.

Hur länge gäller ett förhandsbesked?

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Inkommer inte ansökan om bygglov inom den tiden upphör beslutet att gälla.

Vad är det som prövas?

Det finns många faktorer att beakta vid prövningen. Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten. Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt. Närliggande anläggningar såsom skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk är exempel på annat som ska beaktas. Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden. Vatten och avlopp måste också gå att ordna.

Vad kostar det?

Avgiften för ett förhandsbesked ligger normalt mellan 4 100 kronor och 9 200 kronor. (Beräkningen gäller 2017.)

Vilka handlingar behövs?

En ansökan om förhandsbesked kräver inte lika många handlingar som en ansökan om bygglov.

Följande handlingar kan behövas:

 • Ifylld ansökningsblankett. Du hittar blanketten här.
 • Beskrivning av projektet.
 • Fotografier av markområdet som det ser ut idag.
 • Enklare ritningar som visar storlek och utformning av tänkt byggnad.
 • Situationsplan uppritad på ett utdrag ur baskartan i skala 1:400 eller 1:500 med:
  - plats för den nya byggnaden
  - eventuellt tänkt avstyckning av tomten
  - plats för eventuell enskilt avlopp
  - plats för eventuell egen brunn