Tillgänglighetsrådgivning

Rådgivningens målsättning är att den byggda och anlagda miljön blir tillgänglig och användbar för personer med olika funktionsnedsättningar. Tillgänglighetsarbetet pågår ständigt för att förbättra den inre och yttre miljön för alla i kommunen.

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. De arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv för att alla människor ska kunna vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga.
På deras webbtjänst kan du läsa om hur kraven på tillgänglighet relateras till olika funktionsnedsättningar.

Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet ingår i vård- och omsorgsnämnden och är ett rådgivande organ.
Rådet tar del av frågor som berör samhällsplanering och serviceutbud vilket medverkar till att funktionsnedsättningsaspekterna beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.

Till det kommunala tillgänglighetsrådet kan kommuninvånarna lämna förslag och synpunkter. Använd blanketterna som du hittar under Relaterade länkar.

Riktlinjer och vägledning för fastighetsägare och företagare

Under Relaterade länkar finns en hel del information för dig som är fastighetsägare och/eller företagare. Här kan du bland annat ta del av Sjöbo kommuns information kring utformandet av ramper och vad som gäller.

Ramper ska kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga, vara lätta att upptäcka och utformas så att personer kan förlytta sig på ett säkert sätt. Det behövs bygglov för att anordna, inrätta, uppföra en ramp. Ärendet handläggs av Stadsbyggnadsförvaltningen i samråd med Tekniska förvaltningen.

Du kan även ta del av dokumentet Utemiljö för alla, som är en handledning i att bygga och utfoma tillgängligt. Allmänna platser och områden ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Innehållet i handlingen Utemiljö för alla lyfter fram sådant som lagstiftningen och föreskrifterna kräver, men som ofta saknas vid utformning och anläggning. Handlingen har utformats som en checklista med några bildexempel, för att göra den lättbegriplig och överskådlig.