Översiktsplanering

Varje kommun skall ha en kommuntäckande översiktsplan. Översiktsplanen är ett styrdokument som ligger till grund för kommunens långsiktiga planering av mark- och vattenanvändning.

I översiktsplanen tar kommunen ställning till hur olika intressen ska vägas mot varandra och utifrån det fastställs långsiktiga ställningstaganden och strategier för att nå dit. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande.

Översiktsplanens aktualitet ska prövas minst en gång under en mandatperiod. Vid Sjöbo kommunfullmäktige i mars 2014 beslutades (§ 28) att gällande översiktsplan är aktuell. Översiktsplanen för Sjöbo kommun omfattar huvuddokumentet (ÖP 2009) samt de tillägg och fördjupningar som finns.

Just nu pågår arbetet med en ändring av översiktsplanen med fokus på landsbygdens utveckling (ÄÖP - landsbygdens utveckling).

Genvägar
Översiktsplanen - alla dokument ÄÖP Landsbygdens utveckling