Listning - kommun och politik

 • Rapport om Sjöbo kommun

  Vill du få en heltäckande bild av hur utvecklingen sett ut i Sjöbo kommun under de senaste åren? Region Skåne har tagit fram kommunrapporter som täcker utvecklingen inom befolkning, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och ekonomi i varje kommun i Skåne.

 • Så används dina skattepengar

  Genom att du anger din lön kan vi räkna ut hur dina skattepengar fördelas över kommunens verksamheter. Uträkningen är baserad på budgeten för 2016. Självklart sparas inte de uppgifter som du anger.

 • Sök bland våra förtroendevalda

  Här presenteras ledamöter och ersättare i våra olika nämnder.

 • Folkhälsorådet verkar för friskare sjöbobor

  I Sjöbos folkhälsoråd deltar representanter från olika verksamheter i kommunen, de olika kommunala förvaltningarna och politiker.

 • Hur arbetar revisionen?

  Den kommunala revisionen är ett demokratiskt kontrollsystem som oberoende granskar verksamheten som sker i kommunens nämnder och dess verksamhetsområden. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges organ för att granska verksamheten, för att de sedan ska kunna ta ett beslut om ansvarsfrihet föreligger eller ej.

 • Möten, handlingar och protokoll

  Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna bestämmer för varje kalenderår dagar för sina sammanträden. Till varje möte skickas kallelse och handlingar till ledamöterna och ersättarna. En del av dessa handlingar tillhandahålls även allmänheten på kommunens hemsida.

 • Offentlighetsprincipen – rör den mig?

  Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen:

  Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

 • Påverka och överklaga

  Sverige är en demokrati. I en demokrati ansvarar medborgarna gemensamt för samhället. Därför är du med och bestämmer vilka som ska styra och administrera Sverige. Det gör du genom att välja vilka politiker som ska företräda dig.

 • Sjöbo i sociala medier

  Sjöbo kommun finns på sociala medier för att snabbt kunna kommunicera och nå ut med budskap.

 • Sjöbomagasinet

  Sjöbo kommuns tidning, Sjöbomagasinet, ges ut tre gånger per år. Den distribueras via Tidningsbärarna till samtliga hushåll och företag i Sjöbo kommun.