Krisberedskap

Varje kommun ska enligt lagen inrätta en krisledningsnämnd som ska tillsättas av fullmäktige. I Sjöbo kommun är det kommunstyrelsen som är krisledningsnämnd. Nämnden sammankallas vid svåra kriser, så kallade extraordinära händelser.

Vad är en extraordinär händelse?

I lagen definieras en extraordinär händelse som en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.
Tillämpningen av lagen aktualiseras vid en större fara som hotar liv, hälsa, miljö och egendom. Karaktäristiskt för en extraordinär händelse är den stora omfattningen, ett snabbt förlopp som kan vara svårt att överblicka och som kräver snabba beslut av de kommunala organen, särskilt i krisens inledningsskede.

Exempel på händelser som kan vara extraordinära:

  • Förorenat dricksvatten
  • Avsaknad av IT- samt telekommunikation inom stora delar av kommunen
  • Allvarlig smitta
  • Långvarigt elavbrott
  • Kemikalieolyckor och utsläpp av farliga ämnen
  • Översvämning
  • Ras och skred
  • Svår tåg- eller bussolycka
  • Terrorism