VA-plan ute på remiss

Ett förslag till VA-plan för Sjöbo kommun är framtaget och utskickat på remiss till berörda intressenter.

VA-planen är förvaltningsövergripande och den ger riktlinjerna för hur vi ska arbeta framåt, säger Peter Hellichius. Planen är uppbyggd enligt Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer med nulägesbeskrivning, va-policy och åtgärdsplan för hela kommunen. Remisstiden löper tom 15 januari 2017.