Destinationsutveckling Skåne Sydost

Sjöbo kommun har tillsammans med grannkommunerna; Ystad, Tomelilla och Simrishamn, politiskt beslutat att tillsammans med näringslivet aktivt satsa för att utveckla besöksnäringen i sydöstra Skåne. Syftet och ambitionen med processen är att skapa en långsiktig och hållbar destinationsutveckling.

Under hösten 2016 har drygt 100 företag över hela sydöstra och östra Skåne arbetat tillsammans för att affärsutveckla utifrån de tematiska inriktningarna som definierats i de strategiska planer som tagits fram tidigare i processen. Under senare delen av hösten har företagen också arbetat med att färdigställa produkter för de internationella marknaderna i grupper som delats in utifrån om företagen säljer sina produkter via återförsäljare eller direkt till kund.

Under våren 2017 fortsätter arbetet med att fokusera på lönsamhet, försäljning och kvalitetssäkring av produkter. En viktig pusselbit är också att säkerställa utveckling av de offentliga aktörerna, så att Skåne står bättre rustat att driva fortsatta utvecklingsinsatser i besöksnäringen även efter april 2017 då själva den projektstyrda destinationsprocessen avrundas.

Den 2 februari mellan 14 och 17 är alla aktörer inom besöksnäringen välkomna till Tomelilla Folkets park på dialogmöte samt allmän information om besöksnäringsarbetet i Skåne sydost. Anmäl dig på den här länken https://simplesignup.se/event/87645-dialogmoete-destinationsutveckling-skaane-sydost)

Vill du hänga på? Driver du företag inom besöksnäringen och vill rikta dig mot internationella målgrupper? Hör då av dig till oss så hjälper vi dig med självskattningsverktyg och ser på vilket sätt du kan dra nytta av processen och det fortsatta utvecklingsarbetet.

Initiativet till processen har tagits av Tourism in Skåne och för uppdraget har konsultbolaget Tyréns, tillsammans med Svensk Destinationsutveckling anlitats. Arbetet som påbörjades i januari 2015 pågår i två år och processen drivs enligt en beprövad och väletablerad modell som framgångsrikt genomförts på andra destinationer som Umeå och norra Bohuslän.

Målet med processen är att när vi utvecklar destinationen kommer vi att kunna uppnå maximal tillväxt och effektivitet som skapar eller matchar befintlig efterfrågan. Men också att tänka nytt och utveckla arbetet med produktutveckling som baseras på nya teman och säsonger. Genom att kommunerna och näringslivet aktivt deltar i denna process kommer vi på destinationen att främja, bevara och framför allt utveckla våra starka varumärken och också i framtiden vara det självklara valet som besöksdestination.

Syftet är att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av området. Genom samverkan och nya arbetssätt ska besöksnäringens volymer och marginaler öka. Nya säsonger och teman ska skapa eller matcha befintlig efterfrågan på utlandsmarknaderna, där potentialen finns för ökad tillväxt. Vi ska tillsammans öka attraktiviteten för att vara det självklara besöksmålet för turister hela året och få mer kassaapparater och kassaflöden hos näringsidkarna.

Arbetet drivs av en processgrupp med representanter från besöksnäringen och kommunala tjänstemän. Det första momentet är en inventering och analys av nuläge och potential och att definiera de marknader och målgrupper som man ser som presumtiva besökare till området. Besöksnäringens kunskap och idéer, liksom samarbete över kommungränserna är därför helt avgörande för processens framgångar. I processgruppen finns representanter för Bo, Äta, Göra och Handla. De har valts ut för att få en god spridning i storlek och inriktning liksom för deras förmåga att verka som ambassadörer i sina respektive nätverk.

Destinationsutveckling för Skåne Sydost är nära kopplat till "Collaborative Tourism 2020" (den regionala tillväxtstrategin för besöksnäringen) och med den "Nationella strategin 2020 för tillväxt inom besöksnäringen" som utgångspunkt. Arbetet drivs i samverkan mellan kommunerna och tillsammans med näringen. Med de utmärkta tillgångar och attraktiva egenskaper som finns i området kan besöksnäringen vidareutvecklas och marknadsföras för att nå större framgångar i framtiden.

-Att skapa möjligheter för näringslivet att hitta samverkan och att tillsammans arbeta fram hållbara produkter och säsonger är förutsättningen för att destinationen ska vara ett självklart besöksmål hela året, säger Marie Holmström turismstrateg Ystads kommun. Det kommer att bli en spännande resa och vi vet inte riktigt var vi hamnar, det är en spännande utmaning som vi antagit för utvecklingen av vår destination.

Alla är välkomna att följa processen. Vi använder en öppen Facebookgrupp Destinationsutveckling Skåne sydost och det kostnadsfria webverktyget Basecamp för tillgång till alla dokument och presentationer. Dessutom kommer vi att bjuda in till dialogmöten under processens gång.