Lagar och regler

Här presenteras en översiktlig och kortfattad beskrivning av de regelverk som tillämpas vid offentlig upphandling.

OBS! Denna sida är under uppdatering*

Syftet med de regelverk som finns kring offentlig upphandling är att främja fri rörlighet inom EU. Samtidigt syftar regelverket till att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansierar upphandlingarna genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. Regelverket syftar också till att ge leverantörer möjligheter att tävla på samma villkor i varje upphandling.

Offentlig upphandling i svensk rätt och i EU-rätt

Offentlig upphandling regleras i första hand av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF, också kallad försörjningslagen. Dessa lagar trädde i kraft den 1 januari 2008.

Både LOU och LUF bygger på EU-direktivet 2004/18/EG om offentlig upphandling. EU:s upphandlingsdirektiv utgör en viktig del i arbetet med att förverkliga den inre marknaden genom att främja den fria rörligheten för varor och tjänster inom EU och få marknaden att fungera effektivt.

Lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, gäller för kommuner och landsting när de inför valfrihetssystem för häsovård- och socialtjänster. Lagen reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem. Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem men obligatoriskt för landstingen inom primärvården. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2009.

Övriga lagar
Lagen (2009:400) om offentlighet och sekretess.
Lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.
Upphandlingsförordning (2011:1040).
Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, LUFS.

* EU beslutade 2014 om tre nya upphandlingsdirektiv: ett klassiskt direktiv, ett försörjningsdirektiv och ett koncessionsdirektiv. Den svenska upphandlingslagstiftningen bygger till stor del på EU-lagstiftning och för Sveriges del innebär de nya direktiven att de tidigare gällande LOU och LUF nu har upphört och ersatts med helt nya lagar. Dessutom har LUK, som är en helt ny lag om tjänste- och byggkoncessioner införts. De nya lagarna trädde ikraft den 1 januari 2017, därför är informationen nedan under omarbetning.