Innovationcenter för landsbygden

Med Innovationscenter för landsbygden vill vi etablera ett nytt sätt att arbeta för att få kontakt med och stödja entreprenörer.

I innovationssystemet i storstäder finns det en förväntan om att entreprenörer som har en bärkraftig idé ska få stöd genom att sitta i en incubator, dessa finns ofta i anslutning till högskolor och universitet. Vi vill verka på företagarnas, entreprenörernas och innovatörernas egna villkor. Vi vill träffa entreprenörerna och företagarna på en plats som de själva väljer. Vi ser det som ett framtidsinriktat sätt att arbeta på.

Innovationscentret vänder sig till alla företagare och entreprenörer som vill utveckla idéer och produkter inom sina näringsområden på plats eller som vill starta samarbeten och testa produkter tillsammans med andra aktörer. Vi finns till för företagare på landsbygden i hela Skåne med särskilt fokus på de sydöstra delarna.

Vi menar att näringslivet kan utvecklas till att bli den motor och drivande part som behövs för att skapa en dynamisk landsbygd där företagen är med och säkrar tillväxten i kommunen. Det finns stor potential för ökad innovation och tillväxt, men utvecklingskraften behöver hjälp för att komma igång.

Den förstudien vi genomfört under 2015 visar tydligt att entreprenörer och innovatörer på landsbygden har andra förutsättningar än i storstaden. Lokala entreprenörer är inte alltid flyttbara och ibland dör det som skulle kunna bli innovationer redan på idéstadiet. Med stödjande strukturer kan entreprenörer utveckla sina idéer där man bor och verkar.

Ett Innovationscenter kan med sina upparbetade kontaktytor och förtroende hos företagare och entreprenörer ta rollen som initiativtagare och förmedlare av kontakter, arbeta proaktivt samt bjuda in till samverkan, samutveckling och samhandling. Från landsbygd till stad och från stad till landsbygd. Det finns en stor potential i ökat nytänkande och höjd innovationsgrad genom ökad professionalisering och affärsutveckling i samverkan både internt i kommunen och tillsammans med externa innovationsaktörer.

Hur vi jobbar

1 – Vi stärker, stödjer och slussar

Företagare och entreprenörer stärks genom stöd för utveckling. Processen är ofta sådan att vi slussar vidare till andra stödinstanser i eller utanför kommunen.

2 – Stimulera idéskapande

Innovationscentret fokuserar på allt från "idéer som bubblar" till att proaktivt stimulera idéskapande. Vi utvecklar relationer och förmedlar kunskap. Vi är ett nav för olika nätverk inom innovation och inte minst arrangör av olika slags möten, forum och samtal.

Innovation Camp är ett socialt verktyg, det vill säga ett arbetssätt, som fokuserar på gruppers gemensamma innovationsutveckling. Vi bjuder in till en heldags-kick off där vi sammanför företag i samma bransch eller aktörer som är förenade av olika intressefrågor. Vi ger inspiration, vi tillför kunskap, vi diskuterar gemensamma utvecklingsfrågor och stimulerar innovationsarbete. Innovation Camp är ett kraftfullt arbetssätt som vi kommer att lägga stort fokus på.

3 – Samordna och skapa möjligheter

Våra aktiviteter uppstår ofta ur entreprenörernas behov och tar sig många olika uttryck. Därtill arbetar vi strategiskt och långsiktigt med till exempel lobbying och påverkansarbete.

Innovationsgrupper och nätverk. Efter Innovation Camp följer vi upp deltagarnas behov och önskemål av vidare utvecklingsarbete. Innovationscentret blir initiativtagare till olika nätverk som till sin form är självorganiserande med stöttning från oss.

Vi erbjuder också dialogmöten där vi bjuder in parter som inte har naturliga gränsytor. Det gör vi för att skapa konstruktiva samtal om innovativa samarbeten. Det kan handla om "Effektivisering och gödselseparering med mjölkbönder och externa entreprenörer" eller "Potential för tillväxt för gröna näringar genom att odla nya grödor i byggnader som idag står tomma."

Innovationscentret ska bidra till att skapa och öka antalet arbetstillfällen i små- och medelstora företag i Sjöbo kommun och i hela regionen. Fokus ska ligga på landsbygden och alla de innovationer som gynnar hållbar utveckling här. Syftet är att skapa "brain growth" istället för "brain drain" från landsbygden vad avser innovationer inom till exempel lantbruket, besöksnäringen, livsmedel, bygg och industri, IT och kultur, både inom produkt- och tjänsteområdet.

"Vi vill att landsbygd och stad ska fungera i en livgivande
symbios. Det är så vi bäst tar tillvara på alla resurser och
kompetenser som finns i vårt samhälle."

Har ni en företags- och/eller produktidé som ni vill diskutera? Kontakta oss på

Innovationscenter har en egen hemsida: http://innovationscenter.se/