Om du inte är nöjd

Hör av dig till oss om du har åsikter, förslag och klagomål på kommunens omsorg, service och vård. Det är värdefullt för oss att få veta din uppfattning. Det kan bidra till att vi kan öka säkerheten och utveckla kvaliteten i verksamheten. Du har även möjlighet att vända dig till olika myndigheter.

Hjälp oss att bli bättre

Vänd dig gärna direkt med dina synpunkter till medarbetare eller chef i berörd verksamhet. Vill du meddela oss skriftligt kan du använda blanketten hjälp oss att bli bättre (PDF-dokument, 169 kB). Dina åsikter, förslag och synpunkter kommer att tas om hand och användas i vårt ständigt pågående förbättringsarbete.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett beslut kan du inom tre veckor överklaga till förvaltningsrätten, som prövar ärendet. Du får överklaga beslutet om det gäller dig och din ansökan avslagits helt eller delvis.

I överklagandet ska du:

  • ange vilket beslut du överklagar och eventuellt ärendenummer,
  • skriva varför du anser att beslutet ska ändras, vad som är felaktigt i beslutet,
  • skriva vilken ändring du vill ha,
  • skriva vad du vill att förvaltningsrätten ska pröva/granska,
  • skriva vad du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till,
  • uppge dina person- och kontaktuppgifter (personnummer samt adress och telefonnummer där du är anträffbar),
  • underteckna överklagandet och göra ett namnförtydligande under namnteckningen

Överklagan ska lämnas skriftligt. Du skickar den till Vård- och omsorgsnämnden eller lämnar den via din handläggare i Sjöbo kommun. Handläggaren kan lämna mer information om hur du ska gå tillväga. Om du inte själv klarar av att överklaga kan du få hjälp med det.

Socialstyrelsen

Du kan vända dig till Socialstyrelsen om du upplever att ingen lyssnar på dina synpunkter eller om du tycker att det finns allvarliga brister i verksamheten. Vem som helst kan anmäla klagomål till Socialstyrelsen, du kan själv vara drabbad, vara anhörig eller enbart känna till brister i en verksamhet. Socialstyrelsen tar därefter ställning till om och isåfall hur tillsyn ska göras. På Socialstyrelsens hemsida finns mer information om hur du går tillväga vid klagomål på socialtjänsten.