Ekonomi, försörjningsstöd

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till ekonomiskt bistånd av Sjöbo kommun till sin försörjning och livsföring i övrigt.

Efter att en ansökan om ekonomiskt bistånd inkommit till Sjöbo kommuns familjeförvaltning fördelas ärendet till socialsekreterare i ekonomigruppen som utreder om rätt till bistånd föreligger. Beslut i ärenden fattas vanligtvis av socialsekreteraren men måste ibland gå vidare till enhetschef eller familjenämndens myndighetsarbetsutskott.

För att kommunen ska bevilja bistånd krävs i allmänhet att man inte har någon annan möjlighet att få ihop medel till sin försörjning. Biståndet ska garantera att den sökande får en skälig levnadsnivå och skall utformas så att man kan klara sig själv i fortsättningen.

Ekonomiskt bistånd prövas alltid individuellt, det vill säga avgörs från person till person. I försörjningsstödet, som är en del av det ekonomiska biståndet, ingår kostnader för mat, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgifter. Regeringen har bestämt hur mycket just dessa saker får kosta, alltså vad som är skäligt, och att summan ska vara lika för alla kommuner i hela landet. Detta kallas för "riksnorm". Om det finns särskilda skäl kan normen beräknas till ett högre belopp, men även till ett lägre.

Utöver försörjningsstödet kan du även söka bistånd för andra utgifter, som boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackavgifter med mera. Hur mycket du kan få bestämmer beslutsfattaren när ansökan har utretts och bedömts

En målsättning i verksamheten är att väntetiden från ansökan till beslut ej skall överstiga 14 dagar förutsatt att samtliga begärda handlingar tillfogas ärendet

Socialsekreterare i myndighetsenhetens ekonomigrupp har telefontid dagligen mellan 9:00 och 9:45 och kan kontaktas per tel 0416-271 85.