Överförmyndare finns i alla kommuner

Hos varje kommun ska det, enligt lag, finnas en överförmyndarverksamhet. Verksamheten kan se lite olika ut i olika kommuner. Sjöbo och Ystads kommuner har bildat en gemensam överförmyndarnämnd och nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.

Sjöbo och Ystads kommuner har från och med 2010 också ett gemensamt överförmyndarkansli placerat i Ystad. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Uppdraget är reglerat i Föräldrabalkens bestämmelser.

En god man eller förvaltare utses endast till myndiga personer. Godmanskapet eller förvaltarskapet tillförordnas av Tingsrätten men handläggs av överförmyndarverksamheten i kommunen. Den person som man är god man eller förvaltare åt kallas huvudman. Som god man företräder man huvudmannen främst i ekonomiska och rättsliga frågor. En god man eller förvaltare kallas ställföreträdare.

Överförmyndarnämnden har till uppgift att granska gode mäns, förvaltares och förmyndares förvaltning.

Nämnden har antagit tjänstegarantier (PDF-dokument) för verksamheten. (PDF-dokument) (extern länk)

Särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten och redovisar årligen hanteringen av barnets ekonomi till Överförmyndarnämnden. Läs mer om Särskilt förordnad vårdnadshavare