Rehabilitering

Sjöbo Kommun och Region Skåne har delat ansvar för rehabiliteringsinsatser. Kommunen har ansvar att ge stöd till personer som bedöms ha behov av rehabilitering och hjälpmedel men inte själv eller med hjälp av andra kan ta sig till vårdcentral eller familjeläkarmottagning. Region Skåne har ansvar för att alla andra invånare får tillgång till rehabilitering.

Rehabilitering innebär att en person får stöd att återvinna funktioner och förmågor efter skada, sjukdom eller funktionsnedsättning. Rehabiliteringsinsatserna ska ge kunden bästa möjliga förutsättningar att kunna hantera sin vardag och leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Behovet är avgörande för möjlighet till stöd

Rehabilitering, hjälpmedel och bostadsanpassning är behovsprövade insatser. Sjukgymnast och/eller arbetsterapeut utreder och gör en bedömning av vilket behov kunden har.

Om den rehabilitering kunden behöver bäst bedrivs i hemmet utförs rehabiliteringsinsatserna där. Kunder kan även komma till en korttidsenhet för träning. Under en avgränsad tidsperiod kan korttidsvård beviljas på Björkbacken eller Ängsgårdens särskilda boende. Anledningen kan exempelvis vara tillfälligt utökat behov av omvårdnad och rehabilitering eller tillfällig avlösning av anhöriga. Biståndshandläggare handlägger ansökan om stöd i samråd med rehabiliteringspersonalen. När en ny kund önskar stöd med omsorg, vård och service kan detta stöd under de första veckorna vid behov utföras av en särskild personalgrupp, HUR-gruppen. Syftet är att kartlägga, ta tillvara och stärka vad var och en själv kan klara för att öka möjligheterna till självständighet.

Så arbetar vi

Sjöbo kommuns rehabiliteringsenhet arbetar utifrån vård- och omsorgsnämndens vision om ett gott liv varje dag. Vid enheten arbetar arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Även omsorgspersonal i hemtjänst och särskilt boende ger kunder stöd med rehabilitering. Denna personal får då instruktioner och handledning av sjukgymnast eller arbetsterapeut.

På Björkbacken finns en enhetschef för rehabiliteringsverksamheten samt en ansvarig chef för korttidsvård och handläggare för bostadsanpassning. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) har ett övergripande ansvar för säkerhet och kvalitet.

Kunden kan i kontakterna med alla medarbetare känna sig trygg att öppet prata om sig själv och sin situation. Alla anställda har tystnadsplikt och är varsamma med det förtroende som visas oss. Vi för inte vidare information utan att kunden eller kundens företrädare godkänt det. Tystnadsplikten styrs av offentlighets- och sekretesslagen.

Om du inte är nöjd

Vi vill gärna att du framför åsikter, förslag eller klagomål till oss om du inte är nöjd. Du kan då hjälpa oss att få en högre kvalitet och säkerhet i vår verksamhet. Du har även rätt att lämna anmälan till Socialstyrelsen och Patientnämnden.

Vill du ha mer information eller stöd med rehabiliteringsinsatser?

Du är alltid välkommen att kontakta oss på rehabiliteringsenheten om du vill ha mer information eller söka stöd med rehabiliteringsinsatser.