Parkeringstillstånd för personer med nedsatt gångförmåga

Personer med gravt nedsatt gångförmåga kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Vad är parkeringstillstånd för personer med nedsatt gångförmåga?

Parkeringstillstånd är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering.
Parkeringstillståndet ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade platser. Tillståndet innebär parkering på särksilda platser och kan innebära förlängda parkeringstider. Det kan även gälla på privat mark såsom butiksparkeringar, p-garage eller stormarknader, om fastighetsägaren så medger.

Vem kan få parkeringstillstånd?

En person som har betydande svårigheter att förflytta sig till fots till och från ett fordon inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats kan beviljas tillstånd. För rörelsehindrad som inte själv kör fordon erfordras att särskilda skäl föreligger. Sådant skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet.

Bedömning

Bedömningen av västentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. Ett aktuellt läkarintyg i ansökningshandlingarna skall styrka sjukdomsbilden och dess påverkan.