Vinterväghållning och snöröjning

Ansvaret för snöröjning delar kommunen med bland annat Trafikverket och ett antal privata väghållare (de som ansvarar för vägen). Fastighetsägare har skyldighet att underlätta framkomlighet på gångbanor som gränsar till deras fastighet.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för kommunens körbanor, cykelvägar, torg, med mera. Huvudgator, gator med busstrafik samt gång- och cykelvägar är prioriterade när det gäller snöröjning och halkbekämpning.

Kommunens snöröjning påbörjas på gång- och cykelvägar vid 2 cm snödjup, huvudgator påbörjas vid 3 cm snödjup och övriga gator (t ex villakvarter) påbörjas vid 6 cm snödjup.

Arbetet utförs av entreprenörer under arbetsledning från gata/park och fritidsenheten. Kommunens gata/park och fritidsenhet deltar också i snöröjningsarbetet.

På gator och vägar som inte är kommunens delar Trafikverket och ett antal enskilda väghållare ansvaret.
Kartor för vinterväghållningsansvar hittar du till höger på sidan.

Bortforsling av snö sker i centrala delar av Sjöbo tätort när snövallarna överstiger 70 cm. I övrigt sker bortforsling av snö endast i undantagsfall där snövallar hindrar sikt och framkomlighet, detta pga. miljö- och kostnadsskäl.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare inom deltaljplanelagt område har du skyldighet att snöröja och halkbekämpa gångbana eller annat område för gångtrafik som gränsar till fastigheten. Om gångbana saknas räknas en meter närmast fastighetsgränsen som gångbana. När det är halt ska fastighetsägaren sanda gångbanan eller vidta andra åtgärder för att motverka halka.

Vi vill också påminna om fastighetsägarnas ansvar att se till att ingen kommer till skada på grund av fallande snö och is från tak.