Resebidrag

Resebidraget är till för dagliga resor mellan bostad och skola. Resebidraget utgår i form av ett JoJo-kort Skola som gäller ett läsår för resa med kollektiva färdmedel.

Endast i undantagsfall kan resebidrag medges i annan form.

För att få JoJo Skola-kortet måste du uppfylla följande grundvillkor:

  • Du ska genomgå utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.
  • Du ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen dvs. längst t.o.m. första kalenderhalvåret det år man fyller 20 år eller uppbär barnbidrag.
  • Den dagliga färdvägen mellan bostad och skola ska vara minst 6 km enkel riktning. Avståndet mäts med hjälp av reseplaneraren på Skånetrafiken (www.skanetrafiken.se).
  • Du får inte uppbära inackorderingsbidrag.
  • Om du är antagen som andrahandssökande har du inte rätt till inackorderingsstöd. Däremot utgår stöd till dagliga resor i form av ett JoJo-kort Skola.

Ansökan med underskrift
Du behöver lämna en underskriven ansökan på denna blankett (PDF-dokument, 160 kB). Tänk på att den ska fullständigt ifylld för att kunna behandlas. Blanketten kan också skickas digitalt via e-post. Eventuellt beslut om att avslå en ansökan fattas av Familjenämndens arbetsutskott och du får då skriftligt meddelande om detta beslut.

Uppfyller du villkoren för resebidrag beviljas ansökan och kortet skickas ut till dig eller så kan du hämta kortet på kommunkontoret.

Kontantbidrag
Kontantbidrag beviljas endast i undantagsfall, t.ex. om förbindelser saknas helt mellan bostad och skola. Vid ansökan om kontantbidrag ska anledning ges under övriga upplysningar eller i särskild skrivelse. I de fall det är aktuellt med kontantbidrag ska vårdnadshavarens kontouppgifter lämnas, om ansökan gäller omyndig elev.

Resor under praktikperiod och kvällstid
Kontantbidrag eller annat kort kan vara aktuellt vid eventuella resor under praktikperiod och/eller på kvällstid när JoJo-kort Skola ej gäller. I sådana fall ska kontakt i första hand tas med Din skolas expedition. Vid behov kan familjeförvaltningens skolskjutssamordnare (telefon 0416-271 29, e-post: ) hjälpa till med att beställa busskortet.

Ansökan
För att få ditt JoJo-kort Skola till terminsstarten ska du skicka in din ansökan inför varje läsår senast den 1 augusti ("garantidatum"). Ansökningar som skickas in senare behandlas i den ordning som de kommer in till mig. Under tiden ansökan behandlas får du då själv bekosta resorna till skolan, t.ex. med ett JoJo Reskassa-kort.

Ansökan ska skickas till:
Sjöbo kommun, Skolskjutssamordnare, Familjeförvaltningen, 275 80 Sjöbo.

Du kan också ladda hem blanketten som PDF-dokument från kommunens hemsida, fylla i den och skicka den digitalt till skolskjutssamordnarens e-postlåda ().

Blanketten måste vara fullständigt ifylld för att kunna behandlas.

Ändrade omständigheter
Om du inte längre uppfyller villkoren för resebidrag, t ex genom flytt, avbrutna eller ej påbörjade studier är du skyldig att genast lämna tillbaka JoJo-kortet tillsammans med terminsbeviset.

Flyttar du till annan kommun ska du lämna tillbaka JoJo-kortet till kommunen och ansöka om nytt resebidrag (nytt JoJo Skola-kort) i den nya hemkommunen.

Byter du skola ska du återlämna ditt gamla terminsbevis i utbyte mot ett nytt som ska fyllas i med de aktuella uppgifterna.

Förlust av eller skador på JoJo-kortet
JoJo Skola-kortet (JoJo-kortet + terminsbeviset) är personligt och får ej ges bort, säljas eller överlåtas till någon annan. Vid skador på eller förlust av kortet görs anmälan till Sjöbo kommun, Skolskjutssamordnare, Familjeförvaltningen, 275 80 Sjöbo eller via e-post ().

Expeditionsavgiften för utfärdande av nytt kort är 300 kronor. Är kortet inte skadat genom yttre påverkan och ändå inte fungerar, byts kortet ut utan kostnad.