Kungörelse - Anmälan av miljöfarlig verksamhet

EMV Utbildning AB har kommit in med anmälan i enlighet med 9 kap, 6 § miljöbalken och nu ges ni som närboende möjlighet att lämna synpunkter i ärendet.

Anmälan avser att etablera och driva en trafikövningsplats främst för tung trafik. Verksamheten planeras på fastigheten Björka 18:1, som ligger mellan Svansjö Sommarby och väg 11, väster om Sjöbo tätort. Verksamheten är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § Miljöprövningsförordningen (2013:251) och har verksamhetskoden 92.30.

Anmälan består av:

Själva anmälan. Skriven på Sjöbo kommuns blankett
Bilaga 1 = Karta över området
Bilaga 2 = Miljöanalys (Anmälan, skriven som en löpande text)
Bilaga 3 = Naturvärdesinventering (inkl. bilaga/Metod enligt svensk standard)
Bilaga 4 = PM Buller / Bullerutredning

Handlingarna är sammanställda till ett dokument och nås via följande länk

Information från miljöenheten på Sjöbo kommun:

  • Trafikverket yttrade sig om trafikövningsplatsen i februari 2019. De angav att de kan ge tillstånd för väganslutning till väg 979, d.v.s. vägen mellan Svansjö och Sjöbo Sommarby, men inte väganslutning till väg 11.
  • Naturvärdesinventeringen anger att området som är aktuellt för trafikövningsplatsen idag är en produktionsskog. Fastighetsägaren Övedskloster har bekräftat detta. Det innebär att om det inte blir någon trafikövningsplats kommer skogen ändå att avverkas i framtiden.
  • Bullerutredningen anger tre olika bullerbegränsande åtgärder. Efter att anmälan lämnades in har EMV angett att bullervall är det troligaste alternativet.

Eventuella frågor: Kontakta Miljöenheten via e-post miljo@sjobo.se eller
telefon 0416 - 270 00. Ansvarig handläggare på miljöenheten har semester 3 juli - 2 augusti.

Eventuellt yttrande i ärendet ska vara skriftligt och vara Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 15 augusti 2020.

Underteckna gärna yttrandet med namn och bostadsadress/fastighetsbeteckning.

E-post: miljo@sjobo.se

Adress: Sjöbo kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 275 80 Sjöbo

Sjöbo den 30 juni 2020

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Anslaget på Sjöbo kommuns digitala anslagstavla den 30 juni 2020.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2020
Sidan publicerad av: Ingrid Nilsson