Kungörelse - Miljöskyddsärende Pålstorp 1:1

Pålstorp Mjölk AB, organisationsnummer 556948-3257, har kommit in med anmälan om användning av avfall i anläggningsändamål (verksamhetskod 90.141) i enlighet med 9 kap, 6 § miljöbalken.

Anmälan avser utfyllnad med ca 30 000 kubikmeter jord- och stenmassor strax norr om befintligt
gårdsområde på ca 4 hektar, för att skapa ytor för foderlagring, uppställning av fordon, körböra ytor, med mera. Enligt inkommen anmälan kommer i första hand avfallsklassade provtagna massor från närområdet användas. Anläggningstiden beräknas till ca 3 år.

Handlingar i ärendet med dnr MILSK.2022.846 finns tillgängliga hos Miljöenheten,
Ommavägen 30 i Sjöbo.
Telefon: 0416 - 270 00
E-post: miljo@sjobo.se

Eventuellt yttrande i ärendet skall vara skriftligt och ska vara Samhällsbyggnadsnämnden
tillhanda senast 2022-12-02.

Sjöbo den 10e november 2022

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Anslaget på Sjöbo kommuns digitala anslagstavla på www.sjobo.se den 10e november 2022

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 november 2022