• Startsida
  • / Anslag
  • / Inbjudan till granskning - Förslag till ändring av detaljplan, för fastigheterna Flishuggen 6 och 7

Inbjudan till granskning - Förslag till ändring av detaljplan, för fastigheterna Flishuggen 6 och 7

Avsikten med ändring av detaljplanen för fastigheterna Flishuggen 6 och Flishuggen 7 är att upphäva vissa planbestämmelser som reglerar byggrätten för att möjliggöra fler bostäder, exempelvis radhus, och därmed bättre anpassa bostadsbeståndet efter dagens behov. Ändringens syfte är också att värna om uppvuxna träd i området vilka tidigare inte varit skyddade.

Detaljplaneförslaget prövas enligt plan- och bygglagen med standardförfarande.

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån information och synpunkter som framkommit ska planförslaget göras tillgängligt för granskning inför beslut om antagande. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Efter samrådet är följande komplettering och bearbetning av planhandlingarna gjorda:
• Planbestämmelsen Bygglov krävs inte för uterum mindre än 24 kvm till bostadsbyggnad placerad 4,5 meter från gräns och högsta byggnadsdel inte är högre än takfoten är borttagen inom området för ändring.
• Bestämmelsen om placering av uthus och garage 1 m från tomtgräns ändras inom området för ändring till Uthus och garage får placeras 1 m från endast en fastighetsgräns.
• Genomförandedelen i planbeskrivningen har förtydligats med en rubrik för ekonomiska genomförandefrågor där kostnaden för eventuell utbyggnad av serviserna bekostas av exploatören.

Förslag till ändring av detaljplan finns tillgängligt på följande platser:
Sjöbo kommuns hemsida-pågående detaljplanering
Kommunhusets entré, Gamla Torg 10, Sjöbo
Öppet helgfria månd – torsd kl. 08.00-16.30, fred. kl. 08.00-15.00
Biblioteket, Gamla Torg 10, Sjöbo
Öppet helgfria mån, tisd och torsd kl. 10:00-18:00
Ons kl. 12:00-18:00, fre - lörd kl. 10:00-15:00.
Stadsbyggnadsförvaltningen, Ommavägen 30, Sjöbo
Öppet helgfria månd - fred kl. 10.00 -12.00.

Granskningen varar under perioden 2022-11-24 t.o.m. 2022-12-16.

Berörda intressenter får under granskningstiden inkomma skriftligen med synpunkter till Stadsbyggnadsförvaltningen, Sjöbo kommun, 275 80 Sjöbo eller stadsbyggnad@sjobo.se.

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Eventuella frågor beträffande handläggning av planärendet besvaras planarkitekt Maja Håkansson, maja.hakansson@sjobo.se, telefon 0416-271 23.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2022