• Startsida
  • / Anslag
  • / Inbjudan till samråd - Förslag till detaljplan för del av fastigheten Grimstofta 4:1 och del av Kvarteret Venus i Sjöbo , Sjöbo Kommun

Inbjudan till samråd - Förslag till detaljplan för del av fastigheten Grimstofta 4:1 och del av Kvarteret Venus i Sjöbo , Sjöbo Kommun

Förslag till detaljplan för del av Grimstofta 4:1 syftar till att pröva varierad bostadsbebyggelse inom området. Planen avses medge marklägenheter, radhus, kedjehus och villatomter samt innebära en utvecklad grönstruktur. I samband med planläggningen avses gräns för kvarteret Venus att ändras.
Det berörda området är sedan tidigare detaljplanlagt (2008). Detaljplanen anger kvartersmark för friliggande enbostadshus.

Planområdet ligger inom östra delen av Sjöbo tätort. Området gränsar i norr, väster och söder till områden bebyggda med friliggande enbostadshus. I öster gränsar området till Sandåkravägen. Området nås via Norrskensgatan.

Förslag till ny detaljplan prövas enligt plan- och bygglagen genom planförfarandet standardförfarande.

Detaljplanförslaget finns tillgängligt på följande platser:

Kommunens digitala anslagstavla www.sjobo.se - Bygga, bo och miljö / Översiktsplan
och detaljplaner / Detaljplanering / Pågående detaljplanering.

Sjöbo bibliotek, Gamla Torg, Sjöbo
Öppettider bemannat: Måndag, tisdag och torsdag 10.00-18.00. Onsdag 12.00-18.00. Fredag 10.00-16.00. Lördag 11.00-15.00.

Kommunhuset, Gamla Torg, Sjöbo
Öppettider: Måndag till torsdag 08.00-16:30. Fredag 08.00-15.00. Lunchstängt 12.00-13.00.

Stadsbyggnadsförvaltningen, Ommavägen 30, Sjöbo
Öppettider: Måndag-fredag 10.00-12.00.

Samrådet syftar till att samla in information och synpunkter på planförslaget. Under samrådet ges berörda tillfälle att yttra sig över planförslaget. Kommunen bereder tillfälle till samråd för sakägare och boende samt myndigheter och övriga som har intresse av förslaget.

Detaljplanförslaget, samrådshandling daterad 2023-07-04, är föremål för samråd under tiden 2023-08-21--2023-09-29.

Synpunkter skickas skriftligen till Sjöbo kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen,
275 80 Sjöbo eller strategi@sjobo.se, senast 2023-09-29.

Lämna gärna synpunkter via kommunens e-tjänst service.sjobo.se/SamradGrimstofta41.

Eventuella frågor om planärendet besvaras av planarkitekt Eva Ferlinger, eva.ferlinger@sjobo.se, telefon 0416-272 03.

Representanter från Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att finnas på plats i Kulturhusets/Bibliotekets foajé onsdagen den 30 augusti 15.00-16.30 för att informera om förslaget och svara på frågor.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 augusti 2023