Kungörelse

Miljöskyddsärende i Sjöbo kommun


Rydala Lantbruks AB har kommit in med anmälan om ändring av verksamheten i enlighet med 9 kap,
6 § miljöbalken.

Anmälan avser ändring av verksamheten på fastigheten VALLARUM 6:12. Verksamheten har för
avsikt att bygga nytt stall för sinkor och kalvar.

Verksamheten bedriver idag mjölkproduktion och omfattar ca 480 djur (330 mjölkkor inkl. sinkor samt
150 nötkreatur < 6 månader), vilket motsvarar ca 355 djurenheter. Enligt den anmälan om ändring av
befintlig verksamhet som lämnats in till Samhällsbyggnadsnämnden, planerar verksamheten att bygga
ett nytt kalv- och sinkostall öster om befintligt kostall. Enligt anmälan kommer nuvarande kalvstall inte
användas längre och nuvarande sinkodel kommer att användas som torg för mjölkrobotar.
Förändringen kommer enligt inlämnade uppgifter inte innebära utökat djurantal eller förändringar i
gödselhanteringen.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Miljöenheten, Ommavägen 30, Sjöbo.

Eventuellt yttrande i ärendet skall vara skriftligt och ska vara Samhällsbyggnadsnämnden
tillhanda senast 2024-04-21. Yttrandet skickas till Samhällsbyggnadsnämnden, 275 80 Sjöbo
alternativt till miljo@sjobo.se. Ange gärna diarienummer LANT.2024.647.

Sjöbo 2024-04-02

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Anslaget på Sjöbo kommuns digitala anslagstavla den 2 april 2024.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2024