• Startsida
  • / Anslag
  • / Kungörelse - Underrättelse om samråd - Förslag till Fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort 2050

Kungörelse - Underrättelse om samråd - Förslag till Fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort 2050

Sjöbo kommun har upprättat ett förslag till ny fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och barnkonsekvensanalys. Samrådsbeslut för översiktsplanen togs av Kommunstyrelsen i Sjöbo den 5 juni 2024. Den fördjupade översiktsplanen omfattar Sjöbo tätort med omnejd.

Översiktsplanering syftar till att olika förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt. Förslaget till fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort 2050 utgår ifrån genomförd medborgardialog samt kommunens politiska vision och ska fungera vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas.

Förslaget till en ny fördjupad översiktsplan ska samrådas med bland andra Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, grannkommuner och kommuninvånare. Efter samrådet görs de ändringar som kommunen anser är befogade. Sedan granskas det slutliga förslaget ytterligare en gång.

Mer information och länk till planförslaget finns på www.sjobo.se/fopsjobo.
Planförslaget finns också på Sjöbo bibliotek och på kommunhuset.

Samrådsperioden för den fördjupade översiktsplanen pågår mellan 17 juni och 15 september 2024.

• Synpunkter kan lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sjöbo kommun,
275 80 Sjöbo eller strategi@sjobo.se, senast 15 september. Frågor om process och innehåll hänvisas till samma mailadress. I anslutning till planförslaget finns också en Tyck till-funktion med möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget digitalt.

• Den 27 augusti bjuder kommunen in till ett öppet möte på biblioteket i Sjöbo tätort med drop-in mellan kl. 17 och 20. Välkommen att diskuter

KOMMUNSTYRELSEN I SJÖBO KOMMUN

Magnus Weberg Karina Hansson
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2024