Sjöbo bra plats att leva och bo på

Sjöboborna känner sig trygga och trivs med sitt boende. Det visar medborgarundersökningen.

Nu kan Sjöbo kommun redovisa resultatet för årets medborgarundersökning där 1 200 slumpmässigt valda personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades. Av de tillfrågade har 40 procent besvarat enkäten.

Nöjd-Region-Index (NRI), Hur ser medborgarna på Sjöbo kommun som en plats att bo och leva på?

Det sammanfattande betygsindexet för Nöjd-Region-Index för hur medborgarna bedömer Sjöbo kommun som en plats att bo och leva på, blev i år 63 mot 62 i fjol. Riksgenomsnittet är 62.
Indexet Rekommendation blev 67. Indexet mäter hur medborgarna i Sjöbo kommun rekommenderar vänner och bekanta att flytta till kommunen.

Sjöbo kommun ligger högt i index gällande bostäder och trygghet:
– Det är glädjande att våra invånare känner sig fortsatt trygga i vår kommun. Det är också roligt att så många är nöjda med sitt boende. Sjöbo fortsätter att utvecklas, så både utbyggnad av Riksväg 11 och tätare kollektivtrafik inom kommunen är viktiga och prioriterade för att få en enklare vardag och därmed högre resultat i enkäten, säger kommunalrådet Magnus Weberg (M).

Nöjd-Medborgar-Index (NMI), Hur ser medborgarna i Sjöbo kommun på kommunens verksamheter?

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Sjöbo kommun blev i år 60 mot 56 i fjol. Även här ligger vi över riksgenomsnittet som är 56.

Betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med kommunen, blev 56.
Sjöbo kommun ligger högt i index gällande vatten och avlopp (80) och äldreomsorg (63), men ligger lägre gällande grundskolan och inom området stöd för utsatta personer.

Nöjd-Inflytande-Index (NII), Hur ser medborgarna i Sjöbo kommun på sitt inflytande i kommunen?

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Sjöbo kommun blev 43.

För Sjöbo kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Påverkan samt Förtroende som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index.
NII för samtliga 111 kommuner som var med i undersökningen 2018 blev 42.
Inom samtliga områden här har Sjöbo kommun höjt sig ett snäpp jämfört med förra året. Dock är höjningen inte statistiskt säkerställd.
– Vi arbetar med att öka invånarnas insyn, inflytande och delaktighet. Vi bjuder in till medborgardialog, efterfrågar invånarnas synpunkter via våra sociala medier och har arbetat intensifierat med hur vi kommunicerar med invånarna. Det är glädjande att det ger resultat, säger kommundirektör Roger Larsson.

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning.
Sammanlagt deltog 111 kommuner 2018. Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 268 av landets kommuner deltagit och 253 av dessa har deltagit mer än en gång.
I denna rapport redovisas resultatet för Sjöbo kommun. Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 5 november 2018. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna
18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 40 procent enkäten.
Jämförelser med resultat för samtliga kommuner avser de 111 kommuner som var med i undersökningen 2018.

Så funkar Statistiska centralbyråns medborgarundersökning

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens invånare.

Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg
• Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.
• Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter.
• Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.
• Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor.
• Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg.
• Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100.
• Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.

Alla kommenterade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultaten i rapporten är statistiskt säkerställda om inget annat anges. Läs mer om felmarginaler i rapportbilagan.
Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun.
I rapporten anges om resultaten är statistiskt säkerställda eller inte.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2020