Lövestad får en plats för möten

Parken i Lövestad

I början av 2019 sätts spaden i jorden. Då ska Lövestads centrala grönyta förvandlas till en prunkande park. Lövestadsbygdens byalag har tagit initiativ till projektet och med en god dialog visat att det finns möjlighet till påverkan.

Genom idéer och ett engagemang från Lövestads invånare har arbetet gett resultat. I oktober  förväntas Lövestads marknadsplats park stå färdig att brukas på ett alldeles nytt sätt.

Yta för möten

Lövestads marknadsplats ska utformas till en yta för möte, aktivitet, fritid och rörelse för personer i alla åldrar. Genom att plantera träd och buskar och anlägga tillgänglighetsanpassade gångar skapas rum och ett attraktivt strövområde.
Gräsytan används årligen som marknadsplats, nu ska det bli en mötesplats där invånarna dagligen kan mötas och bidra till en förnyelse för hela Lövestads centrum.
Här ska skapas plats för aktiviteter i form av grillplats, sandlåda, skateramp, multiplan och boulebana. Allt för att stimulera till aktivitet, social gemenskap och interaktion över generationsgränser och på lika villkor.  Bättre belysning skapar en trygg miljö och multiplanen inbjuder till olika typer av aktiviteter för både tjejer och killar.

Dialog satte fart på arbetet

För cirka tre år sedan tog Lövestadsbygdens byalag kontakt med tekniska förvaltningen, gatukontoret med önskemål, förslag och skisser på att förvandla grönytan i Lövestad centrum till en attraktiv gemensam mötesplats. Lövestadbygdens byalag hade redan innan kontakten med kommunen hållit möte med boende i Lövestad och samlat in idéer från olika samhällsgrupper och åldrar. Förslag kom in bland annat vid ett stort allmänt möte där många av Lövestads invånare slöt upp och genom Facebook-gruppen "I Love Lövestad". Ett uppföljningsmöte genomfördes av byalaget 2016.

Medborgarnas arbete underlättade mycket för kommunen, som kunde jobba vidare med att få en budget för projektet. På byalagets lista fanns redan då önskemål om att bygga fotbollsplan och basketbollplan på parkeringsplatsen, mer grönska, träd och buskar, skatepark och boulebana.
Boverket bekostar halva parken
I samarbete med kommunens planarkitekt ritades förslagen in på området och skissen kommunicerades med byalaget. Parallellt fördes projektet in i kommunens budget under en tre års period, men också en ansökan för ett försök att få finansiellt stöd från Boverket för parken.
Under hösten 2017 fick kommunen besked om att Boverket beviljat kommunens ansökan med cirka 800 000 kr, vilket motsvarar 50 % av den beräknade kostnaden. Boverket skriver i sin motivering till beslutet att de anser att de åtgärder som beskrivs i ansökan och som framgår av den bifogade skissen har goda förutsättningar att uppfylla syftet med stödet. Stödet innebär att anläggningen av parken kan slutföras på ett år istället för tre.

Förorenad mark

Grönytan har tidigare utgjort ett spårområde för järnvägs-trafik. Sådana områden är det inte helt självklart att gräva i, eftersom de ofta är förorenade av gamla gifter som användes då järnvägen var aktiv. Det kan vara bekämpningsmedel från ogräsbesprutning, tungmetaller från slitningar på räls, bland annat.
Marken inom det gamla spårområdet har undersökts miljötekniskt genom borrprover i mark. Ett fåtal prover visade på en förhöjd halt av arsenik inom begränsat markområde. Jord i dessa markområden schaktas bort och transporteras till godkänd mottagningsanläggning. Miljömyndigheten bedömde att de övriga påvisade föroreningarna inte utgjorde någon risk för människors hälsa eller miljö vid planerad markanvändning ekniska nämnden beslut om projektering och upphand-ling.

Fortsatt dialog

Förslaget har ställts ut i Lövestad under sommaren och det har varit möjligt att via kommunens hemsida lämna sina synpunkter. Brev till angränsande fastigheter har också skickats ut. I samarbete med Lövestadbygdens byalag har den slutliga utformningen fastställts och i september tog tekniska nämnden beslut om projektering och upphandling.

Just nu pågår projektering och sammanställning av förfrågningsunderlag inför den upphandling som ska genomföras i början av nästa år. Parken förväntas stå färdig i oktober 2019.

Detta har hänt

2015 Förslag inkommer från Lövstadsbygdens
byalag och en första dialog hålls med kommunen
2016 Önskemål sammanställs och skissas upp av kommunen. Planering för treårigt projekt i budget
2017 Beslut i tekniska nämnden om att gå vidare med gestaltning. Ansökan sammanställs till Boverket, bidrag erhålls
2018 Miljöteknisk undersökning av mark genomförs och beslut om godkännande av miljöenheten. Gestaltningsutformning och remiss. Tekniska nämnden beslutar om att gå vidare med projektering och upphandling
2019 Upphandling och byggnation
Oktober 2019 Parken färdigställd

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juli 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin