Sjöbos medarbetare nöjdast i Skåne

1061 kommunanställda har fått säga sitt om Sjöbo kommun som arbetsgivare. 82 procent är mycket nöjda.           

I kommunen arbetar cirka 1300 personer, av dem har hela 1061 personer valt att svara på medarbetarenkäten. 81 procent anser att Sjöbo kommun är en bra arbetsgivare och 82 procent av de deltagande är mycket nöjda med sin arbetssituation. Enligt de öppna jämförelserna som finns i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada har Sjöbo tillsammans med Bjuv bäst resultat i Skåne för 2018. 

– Vi vet att många trivs på sitt arbete men detta är såklart ett trevligt kvitto på att verksamheterna fungerar i stort, säger Dan Sivnert, HR-chef, Sjöbo kommun.

Överlag visar undersökningen på goda resultat och genomsnittet har förbättrats mot 2016 års resultat; att medarbetarna är stolta över sitt yrke (96 %), att det är roligt att gå till arbetet (88 %), att arbetsplatserna är trygga (90 %) och att cheferna är engagerade (88 %).
Hela 93 procent menar att deras arbetsplats har en viktig roll i att göra Sjöbo till en bra kommun.
Samtidigt visar undersökningen på områden där det behöver göras ytterligare analyser och förbättringsinsatser, exempelvis har nästan en tredjedel (29 %) av de svarande inte möjlighet till återhämtning i arbetet.

Det är också en fortsatt för hög andel (8 %) som svarar att det förekommer trakasserier eller mobbing på arbetsplatsen. 12 % - av de som svarat har blivit utsatt för diskriminering, kränkning, särbehandling eller trakasserier.

– Vi har förbättrat enkäten vilket gör att vi lättare kan analysera vad de här svaren handlar om. Återkommande är att medarbetare upplever orättvisor eller inte blir tillräckligt lyssnade på av sin chef. Sifforna blir rimligare när jag kan se att huvudelen inte rör ren diskriminering eller mobbing utan andra mindre allvariga brister. Men ambitionen är såklart att alla brister ska följas upp.

Under 2019 ska därför HR-avdelningen ta fram en handlingsplan:
– Vi måste analysera resultatet och vidta åtgärder mot det här, tillsammans med alla chefer, säger HR-chef Dan Sivnert. Det är viktigt att våra chefer och vi som arbetsgivare fångar upp signaler och hur vi agerar när det är personer som inte gör rätt.– Vi har ett digitalt ärendesystem där vi hanterar arbetsskador och där ska vi lägga till att man även kan anmäla oegentligheter, berättar Dan Sivnert. Vi ska också identifiera återkommande problemområden för att ge förslag på åtgärder, säger Dan Sivnert.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2019