Politiken har beslutat om att samla eleverna på en högstadieskola

Färsingaskolan

Familjenämnden tog vid nämndssammanträdet 23 maj beslut om omfattande förändringar av hur grundskoleverksamheten i Sjöbo kommun ska bedrivas framöver.

Beslutet togs med bred majoritet med stöd av ledamöterna som representerar M, C, SD och KD.

Här finns svar på de vanligaste frågeställningarna:

Varför är det bra att alla kommunens högstadielever går på en skola, i detta fallet Färsingaskolan?

Politikerna har gjort bedömningen att det är det alternativ som ger bäst förutsättningar att skapa attraktiva arbetsplatser för våra lärare där de ges möjlighet att undervisa i de ämnen de är behöriga inom och de årskurser de är utbildade för. Det ger möjlighet till ett kollegialt utbyte med andra lärare med samma ämnesbehörigheter. Ett större underlag ger även möjligheter att täcka upp för och komplettera varandra när behov uppstår.
Ur ett elevperspektiv bedömer politikerna att det är bra ur ett socialt perspektiv då det innebär att eleverna får möta andra elever, utvecklas och förberedas för framtiden.

Handlar det om att spara pengar?

Det finns ett ekonomiskt perspektiv i detta. Politikerna anser att om vi lyckas skapa en bra och attraktiv arbetsplats för våra pedagoger så kommer detta medföra att en förbättrad kontinuitet i verksamheten. Något som kommer att ha en positiv inverkan på ekonomin, bland annat i form av minskad personalomsättning.

Vem tar beslut om denna omorganisering av årskurserna?
Det är ett politiskt beslut som tas av Familjenämnden.
Här kan du ta del av protokollet från nämnden.

Hur såg beslutsgången ut?

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda om det är möjligt att inrätta ett kommungemensamt högstadium på Färsingaskolan. Denna utredning låg som underlag till Familjenämndens beslut som togs på sammanträdet den 23 maj.

Vad händer med de andra skolornas högstadie och med Färsingaskolan i och med beslutet i Familjenämnden?

Färsingaskolan kommer att bli en åk 7-9 skola, vilket innebär att de inte längre har årskurser på mellanstadiet.

Sandbäcksskolan blir åk f-6, vilket innebär utökning av elever/årskurser.

Emanuelskolan är läsåret 2019/2020 organiserad som f-6,8-9, från och med 1/8 2020 blir den f-6 (det finns en möjlighet att nuvarande åk7 som då är åk9 går klart sin grundskoletid på Emanuelskolan.

Storksskolan blir från och med 1/8 2020 en f-6 skola, med möjlighet att åk9 går ut sin grundskoletid på Storksskolan.

Vad händer med personalen?

Personalen är anställda i Sjöbo kommun så de kommer att erbjudas anställningar utifrån deras behörighet.

Rektorn på Storkskolan, Ingela Mårtensson, är tjänstledig. Vad händer med hennes tjänst?

Hon har meddelat att hon stannar kvar på sin tjänst i Skurup som chef för elevhälsan. Det innebär att vi nu kommer att påbörja en rekrytering av ny rektor på Storkskolan.

Påverkas även fritidsgården i Blentarp av detta?

Beslutet påverkar inte fritidsgården i Blentarp.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2019