Sjöbo kommun uppmärksammar att barnkonventionen fyller år

Bild

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Alla barn har inte lika förutsättningar men alla barn har lika rättigheter. I Sjöbo arbetar vi efter barnkonventionen i våra verksamheter, på olika sätt och nivåer. Det är ett ämne som hålls levande bland annat genom diskussioner, arbetsmaterial, workshops, kompetensutbildning, tvärsektionellt arbete och frågeställningar.

Bland annat ska det i alla åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år och innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar.

Artikel 2, 3, 6 och 12
De fyra artiklarna är grundprinciperna i barnkonventionen. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med grundprinciperna ”som glasögon”.

• Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.
• Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.
• Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
• Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Alla länder röstade för barnkonventionens antagande
Att samtliga nationer i FN:s generalförsamling 1989 enat ställde sig bakom barnkonventionen är unikt och i dag har nästan alla länder ratificerat barnkonventionen. Att ett land har ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag.

Vi uppmärsammar Barnkonventionens dag - 20 november 2019
Utanför Sjöbo kommunhus och på olika platser i kommunen så hissar vi flagga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2019
Sidan publicerad av: Samir Hassan