Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Bild

Nu öppnas möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Nu öppnas möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.
Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera:
• Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
• Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn.
• En registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.
Inlämningen är helt frivillig
De låga nederbördsmängderna under 2016 till 2018 medförde att nivåerna i grundvattenmagasinen i stora delar av landet var mycket under det normala. Många kommunala vattentäkter, verksamheter och privata hushåll hade stora problem med vattenbrist. Då Sverige normalt sett har relativt gott om grundvatten var beredskapen för vattenbrist liten, framför allt under 2016.
På många ställen i Sverige fick samordningar och åtgärder planeras och vidtas under krisartade förhållanden. Som en följd av vattenbristen pågår ett intensivt arbete för att förbereda landet för framtida situationer med vattenbrist. Många myndigheter och kommuner samverkar för att ta fram underlag och vägledningar om vattenresurser, vattenbalanser, uttagsmöjligheter, vattenbehov, skydd av dricksvatten, regional och lokal samverkan och krissamordning.
Registrera din brunn
Du hittar mer information och kan registrera din brunn här på vår hemsida.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2019