Omorganiseringen ska lyfta skolorna mot nya höjder

Bild

Den 18 december 2019 presenterade familjeförvaltning hur familjenämndes beslut till en omorganisering av våra kommunala skolor, som träder i kraft höstterminen 2020, ska genomföras.
- Vi fick i uppgift att genomföra ett politiskt beslut om en gemensam högstadieskola på Färsingaskolan vilket förväntas leda till en bättre översyn av våra skolor och bättre använda resurser, såväl ekonomiska som personalmässiga. Det samtidigt som barn- och elevperspektivet givetvis har varit centralt. Efter många och långa givande diskussioner med berörda parter, så som elever, skolpersonal och föräldrar, så har vi lyckats ta fram ett bra förslag för Sjöbo kommun, säger Richard Löfgren, förvaltningschef på familjeförvaltningen.

Från och med höstterminen 2020 blir Färsingaskolan kommunens gemensamma högstadieskola och övriga grundskolorna har årskurserna F-6. Lärarna och rektorerna från dagens högstadieskolor har haft en inledande träff och påbörjat arbetet för att skapa den gemensamma högstadieskolan. Fortsatt arbete kommer att ske under våren 2020, med bland annat fler träffar med lärarna och ett ”öppet hus” för elever och vårdnadshavare.

Våra skolor från och med höstterminen 2020

  • Färsingaskolan kommer att vara kommunens enda, och därmed gemensamma högstadieskola för årskurserna 7-9.
  • Sandbäcksskolan blir en F-6 skola. Det innebär en utökning av antalet elever och årskurser från 2019. För att möjliggöra ökningen av elevantalet, så kommer vissa verksamheter som idag finns på skolans område att flytta.
  • Emanuelskolan kommer att ha elever i årskurserna F-6. Elevantalet på skolan kommer att bli färre och därför kommer Grundsärskolan och Samverkansklassen verksamheter som idag finns på Sandbäcksskolan och Färsingaskolan att flytta in i Emanuelskolan lokaler i “Hven-huset”.
  • Storkskolan blir en F-6 skola. Skolan kommer att ha färre antal elever och det innebär att skolans utbildningsverksamhet kommer att hålla till i huvudbyggnaden, den gula tegelbyggnaden. Medan matsal och elevhälsa blir kvar i den röda tegelbyggnaden och specialsalar i stjärnhuset.
  • Fritidsgården Navet kommer att flytta till Familjegården, som ligger strax norr om Ängsgården.
  • Lergökens förskola och öppna förskolan kommer att flytta till Familjegårdens annex, efter renovering. Tanken är att öppna förskola i framtiden samlokaliseras med Familjecentralen.
  • Kulturskolans dramakurser flyttar till kulturskolans lokaler på Ågatan och dockteaterverksamheten flyttar till kulturhusets nya skaparrum på Gamla torg.

Bakgrund till familjenämndes beslut
Beslutet om omorganiseringen fattades den 23 maj 2019 med en bred majoritet av Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Politikerna har gjort bedömningen att omorganiseringen kommer att skapa attraktiva arbetsplatser för våra lärare, där de ges möjlighet att undervisa i de ämnen som de är behöriga inom samt de årskurser de är utbildade för. Det ger även möjlighet till ett bättre utbyte av kunskap mellan lärare med samma ämnesbehörigheter. Ett större underlag ger även möjligheter att täcka upp för, och komplettera varandra när behov uppstår.

Omorganiseringen bedöms också vara bra ur ett elevperspektiv och att de ska främja det sociala samspelet mellan elever genom att då de får möta jämnåriga och på så sätt bättre utvecklas och förberedas för framtiden.

Familjeförvaltningens hantering av beslutet
Under hösten har Richard Löfgren, förvaltningschef, tillsammans med Malin Nilsson, biträdande skolchef, fört samtal med rektorer i skola och förskola, representanter från elevråd, ungdomsråd, vårdnadshavare, fackliga representanter, representanter från kultur och fritid, socialtjänst, kostenheten, tekniska förvaltningen samt Sjöbohem. För att lyssna in synpunkter och kunna fatta ett så bra beslut som möjligt. Samtalen har kompletterats med noggranna analyser med berörda chefer gällande lokaler. Det har tillsammans varit viktiga delar i processen och har även legat till grund för hur förvaltningen nu väljer att genomföra omorganiseringen.
- Jag har förståelse för att det här kan upplevas som något främmande och att det därför kan finnas en oro bland elever, skolpersonal och vårdnadshavare om hur utfallet kommer att bli. Men jag kan försäkra att vi verkligen har vägt in alla aspekter och försökt att tillgodose alla åsikter, så långt detta är möjligt. Jag tror att upplägget är det bästa utifrån givna förutsättningar och jag ser flera kvalitetsstärkande lösningar i vårt förslag. Grundsärskolan och samverkansklassen får större lokaler samt samlokaliseras. Navet har under en lång tid efterfrågat egna lokaler och genom en flytt till Familjegården sker detta. Lergöken får en permanent lokallösning med möjlighet att på sikt erbjuda fler barn förskoleplats i kommunal regi, avslutar Richard.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2019