Förstudie för ny form av kollektivtrafik på landsbygden

Bild

Den 9 januari 2020 var tjänstemän från Sjöbo och Tomelilla kommun på Transportforum i Linköping och presenterade förstudien ”Framtidens kollektivtrafik på landsbygden” tillsammans med konsult från Tyréns. Rapporten kan bidra till att förbättra kommunikationsförutsättningar i landsbygd, de tror och hoppas Frida Tiberini, EU-samordnare i Sjöbo och Tomelilla kommun som har varit projektledare för förstudien.

Förstudien har tagits fram i ett samarbete mellan de båda kommunerna och syftar till att belysa utmaningar med kollektivtrafik på landsbygden men även att beskriva utvecklingsområden och innovativa lösningar som ett komplement till den traditionella kollektivtrafiken.

Landsbygden har sämre förutsättningar med nuvarande system
Den regionala kollektivtrafiken är uppbyggd för att i första hand tillgodose resenärernas behov av arbetspendling och vid besparingskrav dras de turer och hållplatser in som används minst. Konsekvensen blir att resandet kollektivt på landsbygden minskar ytterligare, vilket kan leda till att bilen till slut blir det enda transportmedlet.

En utveckling som är dålig för miljön men som, enligt förstudien, också riskerar att bli negativt ur ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv samt för möjligheten till social integration. Kollektivtrafiken är därför en viktig landsbygdsfråga som behöver ses ur hållbarhetsperspektivets alla tre dimensioner i syfte att uppnå balans mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet för att säkerställa en levande landsbygd.
- Med förstudien så vill vi lyfta frågan om vikten av fungerande kollektivtrafik även på landsbygden och sätta det på agendan. Målet är även att dela erfarenheter och perspektiv med andra aktörer och skapa förutsättningar för partnerskap och samverkan med start i pilotprojekt, berättar Frida Tiberini.

Komplement till kollektivtrafik
Visionen om en kollektivtrafik för alla, kan enligt förstudien, bli möjlig genom att tillvara teknik, ökad digitalisering och utvecklingen mot delningsekonomi. På så sätt kan alternativa former av kollektivtrafik möjliggöras.

I rapporten har olika former av utvecklingsområden för framtidens kollektivtrafik studerats. Utifrån erfarenheter från genomförda studier och projekt görs följande reflektioner kring potentiella pilotprojekt:

  • Förutsättningarna för självkörande kollektivtrafik på landsbygden är goda men tester behöver genomföras för att utveckla och anpassa tekniken efter landsbygdens förutsättningar.
  • Anropsstyrd kollektivtrafik har potential men kräver teknikutveckling samt systematisk och målinriktad marknadsföring.
  • Samåkning kan skapa sociala värden men kräver en kritisk massa. Samåkningsprojekt kan initieras genom informationsinsatser och kampanjer.
  • Kartläggning av besöksmålens behov av kollektivtrafik och utveckling av nya mobilitetstjänster kan främja bilfria fritidsresor och turism. Det kan i sin tur ge en levande landsbygd både genom ett ökat antal besökare och bättre förutsättningar för rekrytering av personal till besöksmålen. Även arbetsplatser på landsbygden som inte är besöksmål bör beaktas.
  • Samordning av samhällsbetalda resor kräver samverkan, engagemang och vilja att ändra befintligt system.
  • Kombinera flera mobilitetstjänster på samma ort för att skapa ett reellt alternativ till bilen. Genom att utgå från människors totala mobilitetsbehov på en plats kan flera passande resetjänster skräddarsydda för den specifika platsen utvecklas, testas och utvärderas i ett Living Lab.

Pilotprojekt
Slutsatserna i rapporten ligger till grund för att identifiera potentiella utvecklingsområden med målet att förbereda för en eller flera ansökningar om medel till pilotprojekt som leder till att etablera en mer tillgänglig kollektivtrafik på landsbygden i Sjöbo och Tomelilla kommun. Grundläggande förutsättningarna för ett lyckat pilotprojekt är bred samverkan mellan berörda aktörer och viljan att skapa något nytt som förbättrar, förstärker och kompletterar det befintliga kollektivtrafiksystemet.

Läs mer
Du hittar mer information och kan även ta del av förstudien här.   Länk till annan webbplats.Förstudien har kunnat genomföras med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2020