Bokslut 2019 - landar på 27 miljoner

Bild

Sjöbo kommuns preliminära bokslut för 2019 visar ett positivt resultat på 27 miljoner kronor. Det är en förbättring med hela 16 miljoner kronor jämfört med budgeten. I resultatet ingår ökade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning som bidrar med 5 miljoner kronor och finansnettot som bidrar med 13 miljoner kronor till resultatet. Dock är verksamhetens nettokostnader 1 miljon kronor högre än budgeterat.

I överskottet för finansnettot ingår orealiserade reavinster med 8 miljoner kronor på kommunens placeringar. Men även utdelning från Kommuninvest och KPA bidrar till det positiva resultatet. Att reavinsterna är orealiserade beror på att placeringarna har ökat i värde och redovisas till marknadsvärdet men är inte sålda.

-Jag är stolt över medarbetarna som lyckats trots ett år med utmaningar. Vi har fått kvittens på att ekonomistyrningen fungerat då budskapet varit att verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade medel, säger Magnus Weberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nästan alla nämnder redovisar överskott
Vård- och omsorgsnämnden tillsammans med kommunstyrelsen är de nämnder som redovisar störst överskott jämfört med budgeten. Ett överskott som bland annat beror på poster av engångskaraktär. Hanteringen av arbetskläder kom igång först i januari 2020 och det har funnits tjänster som varit vakanssatta.

Alla nämnder, med undantag för samhällsbyggnadsnämnden och revisionen, redovisar överskott.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2020