450 bostäder på Bränneriet - så förslås parkeringsbehovet lösas

Bild

Sjöbo kommun expanderar och behovet av nya bostäder ökar. Efterfrågan på mark till flerfamiljshus är därför hög. Bränneriområdet är idealiskt för den här typen av bostäder, med läge intill busstationen, som möjliggör enkel pendling till de stora arbetsorterna i väster genom tät kollektivtrafik.

För att möta efterfrågan på bostäder så planeras det för ett nytt bostadsområde i tätorten. Totalt handlar det om cirka 450 bostäder i första etappen. En förutsättning för den fortsatta planeringen av det nya området, är att samtidigt skapa en långsiktig hållbar parkeringslösning både för boende, pendlare och besökare i tätorten. För att detaljplanen ska kunna antas så behöver en lösning för parkering till bostäderna vara klar.

Modern boendemiljö
Första byggetappen på Bränneriet är planerad att starta 2023. Bebyggelsen i området kommer att vara flervåningshus med smarta miljölösningar. Bränneriet är en del av vår vision som boendekommun och satsning på en kommun i framkant nu och i framtiden.

Fler bostäder kräver fler parkeringsplatser
På uppdrag av tekniska förvaltningen har en konsult undersökt framtida parkeringsbehov i området. De har kommit fram till att det totalt rör sig om mellan 500 - 600 bilplatser. Det handlar om 150 parkeringsplatser för pendlarna, omkring 280 för de boende samt ett 80-tal platser för besökare. Det ska även finnas parkeringsplatser för cirka hundra cyklar.

Konsulten har analyserat olika lösningar
Att lösa parkeringsfrågan med att bygga ett enda parkeringshus, är ingen bra lösning, det menar konsulten i sin utredning. Ett enda parkeringshus skulle nämligen behöva bli oproportionerligt högt sett till omgivningen, alternativt väldigt bred och ta allt för mycket mark i anspråk.

Den utpekade lösningen, menar konsulten, är därför att bygga två parkeringshus.

Parkeringshusens placering
Konsulten har i sin utredning även tagit fram tre förslag på möjliga placeringsplatser för två parkeringshus:
• Väst om busstationen.
• Öst om busstationen och skapa ett nytt resecentrum på den nuvarande pendlarparkeringen.
• Riva den nuvarande stationen för att ge plats för en byggnad på fem våningar. Med ett nytt resecentrum i botten och fyra våningar med parkeringar ovanpå. Nästa parkeringshus skulle byggas på den nuvarande pendlarparkeringen, och bli fyra våningar högt.

Utredningen ska diskuteras på kommunfullmäktige
Utredningen är framtagen som ett diskussionsunderlag och ska presenteras för politikerna den 26 februari 2020. Inga beslut kring parkeringsförlagen kommer att fattas på kommunfullmäktigesammanträdet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 februari 2020