Tillsammans kan vi trygga Sjöbo

Foto: Hanna Smith, Caroline Andersson och Marie Andersson.

Vet du vad Trygga Sjöbo är? Det är ett projekt som Sjöbo kommun har startat upp för att förebygga våld i nära relationer. Här kan du bidra. En del av vårt arbete är att ge dig verktyg att våga säga ifrån när du ser någon utsättas för våld.

Våld i nära relationer är inte bara något man läser om i medierna, något som förekommer någon annanstans eller drabbar någon annan. Av de totalt 781 orosanmälningar som vi fick in under 2019 till socialtjänsten här i Sjöbo hade 138 anmälningar koppling till barnmisshandel eller våld i familjen. Vi ser även att våldet följer med in i skolan. Under 2019 upprättades det 678 anmälningar om kränkande behandling inom Sjöbo kommuns grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Av dessa bedömdes 479 anmälningar att vara kränkningar, och majoriteten hade koppling till våld eller hot om våld.

Med våld menas alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt hot om våld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Med Trygga Sjöbo vill vi uppmärksamma att det förekommer våld i samhället och berätta vart man kan vända sig för att få hjälp. Vi vänder oss till både dig som drabbad, som utövare och som åskådare.

Hur kan jag få hjälp om jag är utsatt för våld?
Sjöbo kommun kan ge dig samtalsstöd, du kan få praktiskt och ekonomiskt stöd i en krissituation och du kan få anhörigstöd från socialtjänsten. I nästa steg gör vi en bedömning om du behöver skyddat boende. I skolan finns elevhälsa och samverkan med barn- och ungdomspsykiatri.

Hur kan jag som utsätter andra för våld få hjälp?
Då kan du få samtalsstöd via Socialtjänsten.

Hur kan vi som ser våld, men inte själva utsätts, agera?
Våga fråga, våga ringa socialtjänst eller polis. Ta din oro på allvar. Det är viktigt att agera även på mindre händelser eller kränkande ord. Lär känna dina grannar, skapa goda relationer med dem och hälsa på varandra. Rör dig ute på byn - att det finns vuxna ute skapar tryggare miljöer för unga.

Trygga Sjöbo drivs av tre projektledare från Familjeförvaltningen. Marie Andersson, Hanna Smith och Caroline Andersson. Projektet ska pågå under ett års tid med start i september 2020 och har fått beviljat ekonomiskt stöd av Länsstyrelsen.

En vecka fri från våld

Under vecka 48 deltar Sjöbo kommun i en nationell kampanj som heter ”En vecka fri från våld”. Kampanjen är ett samarbete mellan kommuner och frivilligorganisationer för att uppmärksamma att våld är ett folkhälsoproblem i hela samhället och kampanjen syftar också till att visa hur man kan få stöd, både som våldsutsatt och som våldsutövare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2020