• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Sjöbo kommun är topp 5 bästa kommun att arbeta i – men ökade möjligheter till återhämtning efterfrågas

Sjöbo kommun är topp 5 bästa kommun att arbeta i – men ökade möjligheter till återhämtning efterfrågas

Nu har vi fått resultatet från vår senaste medarbetarundersökning. Glädjande visar medarbetarnas svar att de är stolta över sitt yrke (96 %), att det är roligt att gå till arbetet (89%) att arbetsplatserna är trygga (90 %) samt att cheferna är engagerade (89 %).

Bland övriga resultat märks att 86 procent av de svarande är mycket nöjda med sin arbetssituation och att 84 procent anser att Sjöbo kommun är en bra arbetsgivare. Hela 95 procent menar att deras arbetsplats har en viktig roll i att göra Sjöbo till en bra kommun.

Resultatet för 2020 visar att vi har förbättrats oss mot 2018 års resultat.

- Samtidigt visar undersökningen på områden där vi behöver göra ytterligare analyser och fortsatta insatser. Även om resultatet förbättrats (från 29 % till 25 %) har exempelvis en fjärdedel av de svarande inte möjlighet till återhämtning i arbetet. Det är fortfarande en för hög andel (10 %) som svarar att det förekommer trakasserier eller mobbing på arbetsplatsen, och andelen svarande som själva blivit utsatt för diskriminering, kränkning, särbehandling eller trakasserier är oacceptabelt hög (12 %), säger Dan Sivnert, HR-chef.

Sedan förra mätningen har kommunen tagit fram en ny rutin och i samband med det fått ett mer tillgängligt sätt att anmäla på intranätet via KIA-systemet. Detta har haft effekt och nu är det bara 3 procent av de svarande som inte vet var de ska vända sig om det inträffar mobbning eller trakasserier på arbetsplatsen.

Frågor med anledning av Covid19
Året har präglats av den pågående pandemin och så även svaren i medarbetarundersökningen. En majoritet av kommunens anställda svarar att såväl den psykosociala som den fysiska arbetsmiljön påverkats negativt av pandemin. Många utvecklar också sina svar och exemplifierar vad som försämrats; att pandemin orsakat minskat samarbete i arbetslag. Att distansarbete har lett till minskad sammanhållning, oro över smitta och riskåtgärder som orsakat tidsbrist i arbetsuppgifter. Kommunens ledning får också kritik för att det emellanåt lämnats motstridiga besked i vad som gäller.
Många ger även uttryck för att det gjorts mycket positivt också och att stöd från kollegor minskat de negativa effekterna. Även chefer har haft en betydelsefull roll och 81 % av medarbetarna svarar att deras chef har gett det stöd som behövts.

Jämförbarhet med andra kommuner, hållbart medarbetarengagemang (HME)
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram en modell som består av 9 frågor för att utvärdera arbetsgivarpolitiken. Sjöbo kommun har använt sig av denna modell i vår medarbetarundersökning och resultatet visar på att Sjöbo står sig mycket bra i jämförelse med andra kommuner. På de jämförbara frågorna har Sjöbo ett totalt genomsnittsresultat om 84 (genomsnitt i landet är 79) vilket är en ökning från 2018 års resultat (83) och som innebär att Sjöbo hör till de 5 kommuner i landet med högst resultat.

Bakgrund:
Under slutet av 2020 fick alla anställda i Sjöbo kommun möjlighet att delta i en enkätundersökning med frågor om hur de upplever sin arbetssituation samt hur de ser på kommunen som arbetsgivare. Totalt deltog 1054 i undersökningen vilket är jämförligt med 2018 års enkätundersökning, ca 73% (857st) av kommunens tillsvidareanställda deltog i undersökningen samt 201 visstidsanställda.

Medarbetarundersökningen i sin helhet. , 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2021