• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Utredning fastslår att två chefer blev felaktigt vaccinerade - tidsnöd och kommunikationsmiss anges som orsaker

Utredning fastslår att två chefer blev felaktigt vaccinerade - tidsnöd och kommunikationsmiss anges som orsaker

Bild

Det var på ett ledningsgruppsmöte, den 28 januari 2021, som Vårdcentralen Sjöbo meddelade att det fanns vaccindoser över. De behövde distribueras snabbt, för att inte gå förlorade. Meddelandet mottogs av enhetschef för legitimerad personal, som vidarebefordrade informationen till verksamhetschefer, som i sin tur kontaktade sina medarbetare. Någon minut senare återkallades erbjudandet från Region Skåne och de som åkt mot vaccinationsplatsen fick då meddelande om att vaccineringen inte skulle bli av. Tre enhetschefer nåddes dock aldrig av informationen, varav två blev felaktigt vaccinerades.

Nationell plan för vaccination
I Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19 rekommenderas att följande grupper vaccineras först:
• Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst.
• Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer, enligt ovan.

En av cheferna som fick del av restvaccinet jobbar på ett särskilt boende där hemtjänsten också har sina lokal, de andra har sina arbetsplatser samlokaliserade med servicelägenheter och gemensamhetsutrymme för seniorer där hemtjänsten också har lokaler.

I utredningen framgår svårigheten av att definiera vilka som innefattas av ett ”arbeta nära personer”, och om chefer vid särskilda boende kan räknas dit. Från de som genomför vaccinationen och som ansvarar för tolkningen, så står det klart att även chefer med placering vid särskilda boenden ska omfattas, då de träffar personal såväl som boende i stor omfattning och därmed riskera att själva bli smittade eller smitta boenden.

Kort hållbarhetstid - en försvårande faktor
Det aktuella vaccinet har efter att flaskan öppnats en hållbarhet på sex timmar och när det är uppdraget i doseringsspruta endast två timmar. Den korta hållbarhetstiden har, enligt utredningen, varit en försvårande faktor som innebar att tiden var knapp och tvingade fram ett snabbt agerande.

Det överblivna doserna var avsatta för kommunpersonal
Utredarens slutsats är att vaccinering av de aktuella cheferna inte skett på bekostnad av äldre eller riskgrupp. Det finns heller inget i redogörelserna och de inkomna uppgifterna som visar på att chefer som inte tillhör prioriterad grupp utnyttjar sin ställning för att frångå prioriteringsordningen.
- Den första uppgiften som lämnades var att fel begåtts och att tre chefer vaccinerats utanför prioriteringsordning. Även om utredningen nu redogör för skeenden och att inget pekar på bristande omdöme eller missförhållanden ägt rum, utan snarare på ett missförstånd, otydlighet samt en känsla av tidsnöd, så är händelsen allvarlig. Sjöbo kommuns förtroende gentemot invånare har tyvärr tagit skada och det är viktigt att dra lärdomar, så att det här inte ska hända igen, berättar Dan Sivnert, HR-chef.

Kommundirektören tycker det är bra att frågan nu är utredd
- Att Sjöbo kommun ska följa regler kring hur och i vilken ordning vaccinationen ska gå till, är givetvis en självklarhet och jag tycker det är skönt att utredningen nu fastslår var någonstans det gick fel och att ingen äldre eller tillhörande riskgrupp försummats i detta. Vi har ansvarstagande chefer i Sjöbo kommun som varit högt belastade under en lång tid och det är också bra att det klargörs att de som vaccinerats inte begått något fel, avslutar Karina Hansson, kommundirektör.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2021