Se direktsänt kommunfullmäktige, den 28 april

Bild

Månadens sammanträde hålls på onsdag den 28 april klockan 19.00. Du kan följa sammanträde i direktsändning och se den i efterhand. Du hittar länk till sändningen här på vår facebookkanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Se direktsän sammanträde hålls på onsdag den 28 april klockan 19.00

Nedan ser du ärendelistan:

 1. Fastställande av föredragningslista
 2. Val av justerare och dag för justering
 3. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
 4. Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Lars Tilly (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
 5. Avsägelse från uppdrag som ledamot i familjenämnden, samt ledamot i valnämnden. Lena Söderberg (SD) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i familjenämnden och valnämnden.
 6. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 2021 Detta är en informationspunkt där ärenden, som enligt lag eller annan föreskrift ska anmälas till kommunfullmäktige, redovisas.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för direktionen i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2020 Revisorerna för Ystad kommun har genomfört en granskning av Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund och översänt revisionsberättelse och revisionsrapport för 2020. Kommunfullmäktige ska besluta om årsredovisningen godkänns och om direktionen ska beviljas ansvarsfrihet.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2020. Elva kommuner i östra Skåne inrättade 2003 en gemensam nämnd för samverkan angående tekniska hjälpmedel. Värdkommun är Kristianstads kommun. Revisorerna i Kristianstads kommun har genomfört en granskning av nämndens verksamhet under 2020. Uppföljningen av nämndens styrkort visar att måluppfyllelse delvis har uppnåtts i perspektiven medborgare, utveckling och medarbetare och ekonomi. Kommunfullmäktige ska besluta om årsredovisningen godkänns och om nämndens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet.
 9. Enkel fråga från Lars Lundberg (KD) till kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg (M) Lars Lundberg (KD) har ställt en enkel fråga, inkommen till kommunledningsförvaltningen den 22 mars 2021, till kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg (M) om hanteringen av motioner från kristdemokraterna. Kommunfullmäktige bordlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 mars 2021. Det återupptas idag.
 10. Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om sommarjobb till våra ungdomar 2021. I en interpellation har kristdemokraterna genom Lars Lundberg (KD) ställt frågor till kommunstyrelsens ordförande om sommarjobb för ungdomar under sommaren 2021.
 11. Motion om att Sjöbo kommun skall införa insynsplatser. I en motion inkommen den 29 mars 2021 yrkar miljöpartiet genom Jan Friheden (MP) att partier som finns representerade i kommunfullmäktige men inte har mandat i kommunstyrelsen eller annan nämnd ska ges rätt till insynsplatser i de nämnderna. Kommunfullmäktige ska idag besluta hur motionen ska beredas.
 12. Motion angående brottsområdesinventering. I en motion inkommen den 20 april 2021 yrkar Sverigedemokraterna genom Staffan Olenskjöld (SD), Leif Jönsson (SD) och Joakim Folkesson (SD) att lämplig nämnd får i uppdrag att utreda möjligheterna att brottsområdesinventera, dvs förebygga brott genom stadsplaneringsåtgärder. Kommunfullmäktige ska idag besluta hur motionen ska beredas.
 13. Motionssvar (KD) – Aktivare och intressantare debatt i kommunfullmäktige Kristdemokraterna inkom den 20 augusti 2019 genom Lars Lundberg (KD) med en motion till kommunfullmäktiges sammanträde i september 2019. I motionen yrkas det att samtliga kommunfull¬mäktige¬sammanträden ska sändas via webben, på kommunens hemsida, att samtliga anföranden ska ske framme vid en talarstol samt att en tydlig talar- och replikordning införs så att man har företräde att replikera föregående talare direkt. Kommunfullmäktige ska idag fatta slutligt beslut i ärendet.
 14. Motionssvar (KD) - Snabbtestning av Coronaviruset Lars Lundberg (KD) och Katarina Ståhlberg (KD) yrkar i en motion:
  - Att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att skyndsamt ta fram en rutin för att testa all personal inom både äldrevården/LSS boende som i hemtjänsten så att inga som kan vara smittbärare arbetar med våra utsatta äldre och sjuka.
  - Att kommunfullmäktige tillskjuter pengar till vård & omsorgsnämnden för kostnaden av en test av den ovan nämnda personalgruppen.
  Kommunfullmäktige ska idag fatta slutligt beslut i ärendet.
 15. Motionssvar (SD) – Aktivitetskrav för personer som uppbär försörjningsstöd
  Sverigedemokraterna inkom den 20 maj 2020 genom André af Geijerstam (SD) med en motion i vilken de yrkar att Sjöbo kommun inför/skärper aktivitetskrav för de personer som uppbär försörjningsstöd. Kommunfullmäktige ska idag fatta slutligt beslut i ärendet.
 16. Motionssvar (SD) – Införa utmaningsrätt på kommunala verksamheter
  I en motion ställd av André af Geijerstam (SD) yrkas att Sjöbo kommun inför utmaningsrätt och att berörd nämnd snarast påbörjar detta arbete. Kommunfullmäktige ska idag fatta slutligt beslut i ärendet.
 17. Motionssvar (SD) – Kostnadseffektivisering beträffande skolmat
  Sverigedemokraterna yrkar i en motion att lämplig nämnd får i uppdrag att utreda om ett system som åskådliggör vad eleverna verkligen vill äta, och som närmare beskrivs i motionen, är möjligt att implementera i Sjöbos kommunala skolor. Kommunfullmäktige ska idag fatta slutligt beslut i ärendet.
 18. Motionssvar (V) – Offentligt drivna vårdboenden
  Vänsterpartiet har genom Lucas Lennartsson (V) den 23 juni 2020 inkommit med en motion i vilken de yrkar att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att verka för att Kommunförbundet Skåne, istället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig regi. Kommunfullmäktige ska idag fatta slutligt beslut i ärendet.
 19. Motionssvar (SD) – Inrättande av "Kommunalt välkomstteam"
  Kent Borgström (SD) yrkar i en motion att familjenämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta ett kommunalt välkomstteam. Kommunfullmäktige ska idag fatta slutligt beslut i ärendet.
 20. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående friskolor och Engelska skolan. Lars Lundberg (KD) ställer i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg (M) frågor kring vad som har hänt med kommunens kontakter med engelska skolan gällande etablering. Lars Lundberg (KD) frågar även vad som har hänt med andra friskolors förfrågningar om etablering samt hur kommunstyrelsens ordförande ställer sig till etablering av friskolor i kommunen. Kommunstyrelsens ordförande kommer idag att besvara interpellationen.
 21. Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande / vård- och omsorgsnämndens ordförande gällande chefer som gått före i kön gällande vaccinering av covid-19. Lars Lundberg (KD) m.fl. inkom den 15 februari 2021 med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande och vård- och omsorgsnämndens ordförande, i vilken frågor ställs om bl.a. turordning för Covid-19-vaccinering, sedan det framkommit i massmedia att kommunala chefer getts vaccin utan att ha varit näst på tur i turordningen. Kommunstyrelsens ordförande och vård- och omsorgsnämndens ordförande kommer idag att besvara interpellationen.
 22. Svar på fråga om gymnasieluncher till familjenämndens och vård-och omsorgsnämndens ordförande. Vänsterpartiet har genom Lucas Lennartsson (V) skriftligen frågat ordförandena för familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden om möjligheten för Sjöbo kommun att tillhandahålla skollunch till elever som deltar i distansundervisning. Ordförandena för familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden kommer idag att besvara frågan.
 23. Regler och avgifter för tilldelning av verksamhetsmark i Sjöbo kommun. Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till regelverk för tilldelning och reservation av verksamhetsmark i kommunen. Tekniska nämnden beslutade 19 november 2020 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa de föreslagna reglerna.
 24. Redovisning av obesvarade motioner april 2021
  Kommunstyrelsen ska enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige två gånger per år redovisa de motioner som inte beretts färdigt.
 25. Revidering av tekniska nämndens reglemente
  Sedan tekniska nämnden genomfört upphandling av verksamhetssystem för fordonsförvaltning föreslås en ändring av nämndens reglemente för att tydliggöra tekniska nämndens ansvar för fordonen.
 26. Beslut enligt lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av Covid-19
  Nya lagregler ger landets kommuner rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Beslutsförslaget ger möjlighet för kommunen att vid behov utfärda sådana föreskrifter utan det dröjsmål det skulle medföra att handlägga ärendet som ett ordinarie ärende till kommunfullmäktige.
 27. Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 Skolverket beslutade den 28 januari 2021 om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021. För Sjöbo kommun uppgår tillskottet till 1 800 000 kr. I en tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen ges ett förslag till fördelning av medlen.
 28. Utökning av investeringsbudget och -plan
  I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen föreslås en utökning av investeringsbudget och investeringsplan.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 april 2021