Förslag till förenkling av bygglovstaxa

Bild

För att bygglovstaxan ska bli enkel att förstå, så föreslog samhällsbyggnadsnämnden, den 25 maj 2021, att kommunfullmäktige ska anta förslag till ändring av bygglovstaxa. Det skulle innebära att kostnaden för ett bygglovsärende baseras på en genomsnittlig tid.

Den gamla taxan slår fel
Sjöbo kommuns nuvarande beräkningssätt är baserat på vilka åtgärder den sökande
planerar att genomföra samt hur stort de tänker bygga.

En brist i det nuvarande sättet att beräkna är att det inte tas hänsyn till den verkliga
tiden som läggs ner på ärendet. Det har resulterat i att kostnaden har slagit fel, när
det i bygglovsansökan endast bedöms utifrån den omfattning bygget har och inte
dess komplexitet. Stora men enkla ärenden har fått högre avgift, och mindre men
mer tidskrävande och komplicerade ärenden haft lägre avgift.

Ändringen skulle innebära timbaserad taxa
Förslaget innebär att taxa sätts efter bedömning av hur lång tid ärendet kommer att
ta. Linnéa Elamzon, enhetschef för bygglov, menar att ändringen skulle göra det
tydligare för den sökande, vad slutkostnaden kommer att bli.
- Bygglovshanteringen bekostas inte av skattemedel utan är en myndighetsutövning
som kommuner tar betalt för. Därför är det viktigt att det blir så tydligt som möjligt
hur mycket ett bygglovsärende kommer att kosta, så att det samtidigt skapas en
större förståelse för vad den enskilde betalar för, avslutar Linnéa.

Kan börja att gälla 2022
Väljer kommunfullmäktige att anta förslaget, så börjar den nya taxan att gälla år
2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2021