Hjälp oss att hitta jättelokan!

Bild

Jätteloka. Foto: Henrik Ismarker

Just nu pågår en inventering av den invasiva och giftiga växten jätteloka längs med Tommarpsån, Fyleån/Nybroån och Vollsjöån – men arten finns även på andra ställen i Sjöbo kommun. Hjälp oss att kartlägga jättelokan genom att rapportera in var du sett den!

– Jättelokan är problematisk eftersom den sprider sig med tusentals frön, och när den gör det nära vatten så flyter fröna med och etablerar sig längs med åbanken. Växten konkurrerar ut annan växtlighet, och även om man har lyckats ta bort jättelokan så kan fröna ligga i upp till tio år i marken innan de börjar växa, säger Eva Nielsen Osterman som är hållbarhetsstrateg på Sjöbo kommun.

Du kan hjälpa till med kartläggningen

Inventeringen som pågår just nu görs av en konsult i ett samarbetsprojekt mellan Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo kommun. Dock så behöver projektet få in fler observationer:

– Vi hoppas verkligen på att invånarna i kommunen vill hjälpa oss att rapportera in fler ställen där jättelokan finns genom att notera det i vår interaktiva karta på kommunens hemsida, säger Eva Nielsen Osterman.

Kommunens karta över invasiva arter är indelad i privat och kommunalt ägd mark och det går att rapportera in växter på båda områdena. De inrapporterade fynden kommer att tas med i slutrapporten för inventeringsprojektet.

Hur tar man bort jätteloka?

Som markägare är man ansvarig för att ta bort jätteloka. Jättelokan känns igen på att den helt enkelt är jättestor – den kan bli upp till fyra meter hög! Växten tas bort genom att du först försiktigt klipper bort fröställningarna och lägger dessa i sopsäckar. Förslut säckarna ordentligt och lämna in på återvinningscentralen som brännbart.

Själva stammen gräver du upp minst 10 centimeter under markytan två till tre gånger per växtsäsong, första gången tidigt på våren. Kom ihåg att ha ordentliga skyddskläder, då växtsaften i kombination med solljus kan svåra blåsor på huden! På Naturvårdsverkets hemsida finns fler tips om hur du ska göra.

Informationsmaterial om kartläggningen av jätteloka , 3.4 MB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2022