• Startsida
 • / Nyhetsarkiv
 • / Visselblåsarfunktion – ett samarbete mellan Sjöbo och Tomelilla kommuner

Visselblåsarfunktion – ett samarbete mellan

Sjöbo och Tomelilla kommuner

Bild

Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, så kallad visselblåsare, gäller för kommuner sedan den 17 juli 2022. För att skydda anmälaren och bevara anonymiteten samarbetar Sjöbo och Tomelilla kommun och utreder varandras visselblåsarärenden.

Kommunsamarbetet stärker anmälarens anonymitet

För att skydda anmälaren och bevara anonymiteten samarbetar Sjöbo och Tomelilla kommuner och utreder varandras visselblåsarärenden. På så sätt hoppas kommunerna att medarbetare oftare synliggör oegentligheter, och känner en trygghet att anmälningarna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt.

Förutom kommunanställda kan även följande personer visselblåsa

 • arbetssökande
 • volontärarbetare
 • praktikant
 • arbetare till verksamhetsutövares kontroll och ledning
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag

Visselblåsarsystemet är till för rapportering av faktiska eller misstänkta allvarliga missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang inom Sjöbo kommun respektive Tomelilla kommun. Det kan röra exempelvis

 • allvarliga oegentligheter som rör kommunens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa
 • stora brister i säkerheten på arbetsplatsen
 • allvarliga former av diskriminering och trakasserier
 • korruption och mutor
 • bokföringsbrott eller annan ekonomisk brottslighet
 • försök till att dölja någon av ovanstående punkter

Så görs en visselblåsning

En visselblåsning kan göras via e-post, brev eller telefon. Om personligt möte önskas kan det bokas. Visselblåsaren kan vara anonym. Om visselblåsaren önskar återkoppling måste den lämna något slags kontaktuppgift, det kan exempelvis vara en e-postadress som inte avslöjar användarens namn. Efterforskning av identitet får inte ske.

Tomelilla kommun och Sjöbo kommun bedömer varandras visselblåsningar och avgör om ärendet är att betrakta som ett visselblåsarärende. När ett ärende inkommer ska den rapporterande personen, om hen har lämnat kontaktuppgift, inom sju dagar få ett svarsmeddelande som bekräftar att rapporten är mottagen. Om ärendet bedöms vara en visselblåsning utreds ärendet vidare. Om ärendet bedöms vara av annan karaktär kan ärendet lämnas vidare till berörd chef eller verksamhet. Visselblåsarens identitet kommer aldrig att lämnas ut. Ärendet lämnas vidare till den det bedöms vara lämpligt för vidare hantering. Mottagande får inte efterforska utan ska endast hantera informationen.

Det som rör Sjöbo ska anmälas till Tomelilla kommun.

E-post: visselblas@tomelilla.se
Telefon: 0417-180 00
Brev: Tomelilla kommun, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Om ärendet bedöms vara av polisiär karaktär kommer det att polisanmälas.

Anmälan är en allmän handling

Visselblåsarens identitet är skyddad, men anmälan räknas som allmän handling och kan begäras ut. Sekretess gäller dock för uppgift som kan avslöja den rapporterande personens identitet och för uppgift som kan avslöja identiteten på en annan enskild, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.

När utredningen är klar

Utredningen kommer att presenteras för ansvarig chef, HR-chefen eller annan lämplig person som kan vidta nödvändiga åtgärder utifrån utredningens resultat.

Om det finns en kontaktväg till visselblåsaren kommer en kortfattad information skickas till visselblåsaren inom tre månader från bekräftelsen att anmälan mottagits.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2022