Grattis på födelsedagen, barnkonventionen!

Barn som kastar höstlöv

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför 20 november som den stora barndagen. Barnkonventionen blev svensk lag 2020.

FN:s konvention om barnets rättigheter har som mål att ge barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Sedan 2020 är barnkonventionen lag i Sverige, och stat, regioner och kommuner ska säkerställa de rättigheter barnet har enligt konventionen. Även privata aktörer som utför tjänster åt staten som berör barn skyldiga att följa konventionen – till exempel friskolor och sjukvårdsinrättningar.

Barnrättsarbetet i Sjöbo kommun

I Sjöbo har politikerna tagit fram en policy för att stärka barns rättigheter och möjligheter. Syftet med policyn är att barnkonventionen ska vara vägledande så att verksamheter och beslut utformas för barns bästa, och att samtliga verksamheter är delaktiga i att skapa en kommun där varje barn uppskattas, respekteras samt bidrar till att alla barn får möjligheter och känner framtidstro.

Såhär jobbar Sjöbo med barnkonventionen

Här är några exempel på hur verksamheterna i Sjöbo kommun arbetar med barnkonventionen:

Trygghetsvandring

Vid ett par tillfällen varje år genomför kommunen trygghetsvandringar tillsammans med polis. En trygghetsvandring innebär att alla går en runda tillsammans i byn och tittar på vilka platser och utrymme som känns otrygga. Det kan till exempel handla om höga buskar eller dålig belysning. I kommunen är det barn och ungdomar som bjuds in till vandringarna och deras röster blir på så sätt viktiga i kommunens trygghetsarbete.

Dialog vid fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort

Barn och unga har en möjlighet att påverka Sjöbo tätorts långsiktiga utveckling genom dialogträffar där deras synpunkter samlas in. Förskolebarn, grundsärskolan, 2-klass, 6-klass, 8-klass och Malenagymnasiet har eller kommer att få komma till tals. På träffarna samlas uppgifter in om vilka platser som upplevs bra, dåliga, trygga, otrygga, spännande och så vidare, samt vad som finns att göra i tätorten – eller vad som de saknar.

Barnkonsekvensanalyser vid detaljplanering

Barnkonsekvensanalyser är en metod att bedöma barnets bästa med utgångspunkt i en specifik åtgärd eller frågeställning och ska tas fram vid varje detaljplan eller planeringsunderlag som berör barn. Barnkonsekvensanalysen utgår från en checklista och innebär ofta att en grupp barn får vara med och utrycka sina åsikter.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Inom LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) finns ibland ansökningar som gäller barn. När vård- och omsorgsförvaltningen har ärenden som gäller barn är så hör de, när det är möjligt, också barnet i deras utredningsförfarande. De har också med vilka avvägningar som görs kring barnets bästa och vad som lagstadgas i barnkonventionen. När de ibland har ärenden för vuxna personer som behöver hjälp i hemmet och har hemmaboende barn görs avvägningar kring barnets bästa och tas då med i beslutsunderlag/utredning.

Läs mer

Du kan läsa mer om barnkonventionen på Barnombudsmannens hemsida:

Det här är barnkonventionen - Barnombudsmannen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan läsa mer om Sjöbo kommuns policy för att stärka barns rättigheter och möjligheter:

Policy barnkonventionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2022