Rester av bekämpningsmedel i dricksvattnet i Hemmestorp

Livsmedelsverket har bedömt dricksvattnet som ofarligt att dricka

VA-enheten utför kontinuerligt provtagningar i dricksvattnet ute hos kunder. Vilka prover som ska analyseras bestäms av Livsmedelsverket, men kommunen ska utöka provtagningen med fler analyser om det uppstår misstankar om behov.

Efter fynd i Danmark av bekämpningsmedelsrester som tidigare inte analyserats i Sjöbo, har VA-enheten utökat antalet bekämpningsmedelsanalyser i kommunens samtliga större provtagningar hos kunder.

En provtagning som utförts i Hemmestorp har nu visat att halten av ämnet desfenylkloridazon ligger över gränsen för vad som anses vara ett godkänt vatten.

Livsmedelsverket har bedömt dricksvattnet som helt ofarligt att dricka och därför kommer kommunen att leverera vattnet som tidigare.

Upptäckta bekämpningsmedel

I Sjöbo kommun finns det mycket odlingsmark där olika bekämpningsmedelspreparat har använts under lång tid. Många bekämpningsmedel har lång nedbrytningstid och kan därför hittas i mark och vatten många år efter de använts.

Det är en nedbrytningsprodukt av ämnet kloridazon som nu har hittats i vattnet - desfenylkloridazon. Ämnet kloridazon förbjöds i Sverige 2016, men innan dess användes det mycket flitigt som bekämpningsmedel för ogräs på åkermark.

VA-enheten har sedan lång tid undersökt dricksvattnet efter ämnet kloridazon utan att finna någon påverkan. Nedbrytningsprodukterna av kloridazon har inte analyserats tidigare. De har nu lagts till i provtagningsprogrammet och har hittats i flera vattentäkter.

Detta visar hur svårt det är att veta vilka bekämpningsmedel som ska analyseras. För vissa ämnen är det även osäkert vilka nedbrytningsprodukterna blir. Därför är det troligt att vi även framöver kan komma att hitta rester av bekämpningsmedel i vattnet och att nya nedbrytningsprodukter av preparaten kommer behöva analyseras.

Värden och gränsvärden

I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:3) anges gränsvärden för när ett vatten ska anses otjänligt att dricka.
Gränsvärdet för ett enskilt bekämpningsmedel är 0,1 µg/l (0,0001 mg/l) och för summan av flera bekämpningsmedel 0,5 µg/l (0,0005 mg/l).

Gränsvärdet är inte satt efter om ämnet är hälsomässigt farligt, utan EU har bestämt att det ska vara samma låga värde för alla bekämpningsmedel eftersom man inte anser att dricksvatten ska bidra till exponeringen av bekämpningsmedel som andra livsmedel gör.

Livsmedelsverket har gjort en riskbedömning av kloridazon och dess nedbrytningsprodukter ur ett hälsoperspektiv, dvs utifrån ämnets giftighet. Riskbedömningen visar att den uppmätta halten i Hemmestorp inte innebär någon hälsorisk för den som dricker vattnet, varken akut eller på lång sikt. Tabellen nedan innebär att det är acceptabelt med halter upp till 133 µg/l innan det kan börja bli hälsofarligt för ett spädbarn. I Hemmestorp är halten 0,25 µg/l.

Substans

Hälsomässigt acceptabel högsta halt
(mikrogram per liter och dag)

Vuxna

Barn (1 - 3 år)

Spädbarn (<1 år)

Hemmestorp

Kloridazon

600 µg/l

200 µg/l

133 µg/l

0,25 µg/l

Tabell: Livsmedelsverkets hälsomässiga bedömning av kloridazon med dess nedbrytningsprodukter.

Ytterligare information

Ytterligare information om bekämpningsmedel i/på livsmedel finns på livsmedelsverkets hemsida. Bekämpningsmedel fördjupning Länk till annan webbplats. (livsmedelsverket.se).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2022