Är du den vi söker för att driva badkiosken vid Sövdesjön?

Vi söker en entreprenör som vill driva badkiosken och utveckla verksamheten under säsongen 2024 med möjlig förlängning i ytterligare tre säsonger.

Avtalstid
Avtalstiden gäller för säsongen 2024-05-01 – 2024-10-31, med möjlig förlängning i ytterligare en (1) + en (1) + en (1) säsong, dock längst tom 2027-10-31.
Överenskommelse om eventuell förlängning av avtalet ska ske skriftligt senast 2024-12-31. Om överenskommelse om förlängning inte träffas upphör kontraktet att gälla, utan föregående uppsägning.

Hyresbelopp
Hyra per säsong är 25 000 kr och erläggs till Sjöbo kommun enligt avtal.
Det anbud som bäst beskriver en för området utvecklande verksamhet och tillför platsen ytterligare värden, kommer att tilldelas kontraktet.

Öppettider
Kiosken skall vara öppen dagligen under skolans sommarlov.
Öppettider därutöver bestämmer hyresgästen själv.

Övriga åtaganden
Entreprenören åtar sig städning av strandremsan vid Sövde badplats, i och kring kiosken och
daglig städning av toaletterna vid parkeringen, kommunen tillhandahåller städmedel och
papper mm till städning av toaletterna.
Entreprenören åtar sig också att tömma samtliga soptunnor inom området, kommunen tillhandahåller container.

Krav på anbudet och entreprenören
• Anbudet ska omfatta hela uppdraget och vara författat på svenska.
• I anbudet ska entreprenören beskriva hur hen planerar att utveckla verksamheten och tillföra platsen ytterligare värden.
• Ersättning för anbudsgivning utgår inte.
• Entreprenör kommer att uteslutas från att delta i upphandlingen om förhållanden enligt lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) 11 kap. 1-4§§ föreligger.
• Leverantören ska vara registrerad i organisationsregistret (Bolagsverket) samt inneha, för organisationsformen, lagenlig skattsedel. Leverantörens juridiska ställning kontrolleras av Sjöbo kommun. Ovanstående krav ska upprätthållas under hela kontraktsperioden. Om så inte är fallet, äger upphandlande myndighet rätt att häva avtalet i dess helhet.
• Leverantören ska ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige, alternativt i hemlandet, om företaget är registrerat i annat land. Upphandlande myndighet kommer att kontrollera detta mot Skatteverket. Ovanstående krav ska upprätthållas under hela kontraktsperioden. Om så inte är fallet, äger upphandlande myndighet rätt att häva avtalet i dess helhet
• Leverantören ska ha en god och stabil ekonomisk ställning samt inneha ekonomisk kapacitet att fullgöra uppdraget under hela kontraktsperioden. Leverantören ska uppfylla minst kreditnivå 3 hos Syna. Leverantör ska vara registrerad för mervärdesskatt, undantaget skattefria verksamheter samt inneha F-skattebevis. Sjöbo kommun samarbetar med Skatteverket och Syna och kommer att kontrollera anbudslämnande leverantörer. Ovanstående krav ska upprätthållas under hela kontraktsperioden. Om så inte är fallet, äger upphandlande myndighet rätt att häva avtalet i dess helhet.
• I anbudet ska kontaktuppgifter till avtalsansvarig entreprenör samt dess företag anges.
• Entreprenör förutsätts, före avgivande av anbud, ha skaffat sig kännedom om anläggningen och verksamheten genom exempelvis ett besök vid badkiosken i Sövde.
• Anläggningen upplåtes i befintligt skick. Entreprenören ska ombesörja och ekonomiskt svara för anläggningens verksamhetsanknutna drift och skötsel. Entreprenören ska genom daglig tillsyn väl vårda anläggningen och vad som hör till denna, samt vid dess nyttjande iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom anläggningen, så att anläggningen blir trivsam för nyttjarna utan störande eller avvikande inslag.
• Underleverantörer accepteras inte utan särskilt medgivande av den upphandlande myndigheten genom i förväg inhämtat skriftligt godkännande från den upphandlande myndighetens kontraktsansvarige.
• Leverantören ska under hela kontraktsperioden, inneha gällande företags- och ansvarsförsäkring som är anpassad för den aktuella verksamheten. Försäkringarna ska täcka eventuella skadeståndsanspråk, som orsakas av leverantör eller personal hos leverantör. Bevis på sådan försäkring ska kunna uppvisas, om Sjöbo kommun så begär.

Upphandlande myndighet
Sjöbo kommun, organisationsnummer 212000-1090.
Tekniska förvaltningen

Frågor, med anledning av denna förfrågan, ställs till Håkan Andersson, fritidschef på Tekniska förvaltningen, på 0416-275 81 eller via hakan.andersson2@sjobo.se

Adressering av anbud
Anbud skickas till teknik@sjobo.se
Det är på entreprenörens ansvar att anbud lämnas i tid och i enlighet med detta underlag.
Anbud ska vara Sjöbo kommun tillhanda senast 2024-03-10, kl. 23:59.

Välkomna med er offert!


Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2024