Pristagare genom tiderna

Mellan år 2000 till år 2016 delades miljöstipendiet ut i Sjöbo kommun.  Från och med 2018 ersättes miljöstipendiet med hållbarhetspriset. 

Ordförande Johnny Nilsson har genom sitt stora engagemang i Sjöbo Bordtennisklubb bidragit och bidrar till en god hälsa, välbefinnande och en viktig sammanhållning och samhörighet för många av våra tjejer och killar, unga som äldre.

Samhällsbyggnadsnämnden anser att insatserna är starkt kopplade till social hållbarhet, det tredje målet av de 17 globala målen för hållbar utveckling och vill med detta pris uppmärksamma och uppmuntra ideella krafter och eldsjälar som Johnny Nilsson att fortsätta det otroligt viktiga jobb de utför.

Villervalla förskola arbetar dagligen med lärande inom hållbarhet utifrån flera av de Globala hållbarhetsmålen. Personalen inspirerar barnen på ett föredömligt sätt genom diskussioner, experiment och studiebesök som även kan uppmuntra barnens föräldrar att leva mer hållbart och öka barnens möjligheter att växa upp till hållbara vuxna individer.

Genom att förskolelärarna Camilla Halvardsson och Christel Sandberg med övrig personal på Villervalla förskola tilldelas Sjöbo kommuns hållbarhetspris är förhoppningen att förskolans hållbarhetsarbete ska fortskrida och att prissumman kommer till nytta både som förutsättning till vidareutbildning av personal samt som inspiration att utveckla hållbarhetsarbetet genom t ex fler studiebesök.

Tolånga Försköningsförening har i mer än ett halvt sekel förskönat och
förgyllt byn på ett innovativt och hållbart sätt. De har exempelvis arbetat med återanvändning och använt kasserat och befintligt material vid byggnation av bro, rastplats och boulebana. För att bibehålla vattenspegeln i Tolånga by med hänsyn till miljön huggs vassen med lie årligen under den tid då det inte påverkar häckande fåglar.

Föreningens hållbarhetsarbete visar att vilja och fantasi räcker långt för att finna samspelet mellan miljömässiga, ekonomiska och kulturella/sociala aspekter. Det är vår stora förhoppning att föreningens gedigna arbete fortsätter i samma riktning och sporrar andra lokala föreningar samt övriga ideella krafter att arbeta för hållbar utveckling i kommunen.

Därför är det med största glädje vi delar ut 2016 års miljöstipendium till Tolånga Försköningsförening, ordförande Tomas Karlsson och sekreterare Kerstin Karlsson med övriga medlemmar.

Sedan några år tillbaka har Mikael Mårtensson varit verksam hemma i
sin verkstad i Bjärsjölagård. Med sin bakgrund från industrin har han med sin mångåriga erfarenhet kunnat skapa konst/bruksföremål av gamla delar som han hittat i sin verkstad. Hans mål har varit att skapa något nytt på ett miljövänligt sätt.

I tider av resursslöseri och klimat-påverkan är det därför extra viktigt att belysa nya kreativa uttryckssätt. Mikael har också varit framgångsrik i att förmedla ut sitt skapande till flera nya målgrupper samt visat öppenhet genom att ha sin verkstad öppen för besökare en dag i veckan.

Därför är det med största glädje vi delar ut 2015 års miljöpris till Mikael Mårtensson för hans på många sätt banbrytande och nyskapande engagemang som gett återanvändningen ett nytt ansikte.

Markägarna och lantbrukarna i Torpsbäckens avrinningsområde har visat ett stort engagemang och intresse för att lära sig mer om det lokala
vattendraget och de miljöproblem som användning av näringsämnen och bekämpningsmedel kan medföra i sjöar och vattendrag.

Utifrån föreläsningar och kreativa diskussioner, har ett intensivt arbete med att genomföra åtgärder för att minska transporten av näringsämnen och bekämpningsmedel till Torpsbäcken och Vombsjön påbörjats. Projektet är ett föregångsprojekt som visar på de positiva resultat som kan åstadkommas genom öppen dialog och frivillighet.

Ur miljösynpunkt är markägarnas och lantbrukarnas intresse och engagemang ovärderligt då de vattenvårdsåtgärder som genomförs bidrar till en förbättrad vattenkvalitet både för växter, djur och människor.

Genom sitt stora intresse och engagemang för miljöfrågor, natur och
friluftsliv har årets miljöstipendiater givit många barn möjligheten att förstå att det vi gör idag, får stor betydelse i morgon och senare i livet. Barnen är de största ambassadörerna i detta viktiga arbete och det lyfter Lola och Maria fram i sitt dagliga arbete med barnen på Tallbackens förskola.

Tidigt väcktes tanken att arbeta för en Grön Flagg-certifiering för avdelningen Småkrypen på Tallbackens förskola, vilket innebar att hela förskolan behövde delta. Lola och Maria startade därför ett omfattande "lobby-arbete" för att få sina kollegor intresserade och nyfikna på detta viktiga arbete. Verktyget Grön Flagg ger barn och unga fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplaner. Grunden i Grön flagg är inflytande – allt arbete utgår från barnens och elevernas idéer och nyfikenhet, vilket är ett utmärkt sätt för skolan och förskolan att arbeta med hållbar utveckling.

Genom ett ambitiöst engagemang sprider Sjöbo Trädgårdsförening kunskap och bidrar till att öka intresset, både inom och utanför föreningen, om trädgårdars betydelse för att främja den biologiska mångfalden och ekologisk odling.

Oberoende av storlek och var trädgården finns, i staden eller ute på landet, så är trädgårdens roll viktig för den biologiska mångfalden. Små trädgårdsytor är lika betydelsefulla för biodiversiteten som stora ytor. Kretsloppstänket för näringsämnen är en viktig del i ett miljövänligt odlande som leder till att minska användningen av konstgödsel. Ökad biodiversitet och biologisk mångfald bidrar till minskad användning av kemiska bekämpningsmedel. Kulturvårdande initiativ genom bevarande av gamla odlingsvärda trädgårdsväxter.

Föreningen har fått miljödiplom 1 och 2 av Bygdegårdarnas Riksförbund. Tillgängligheten inomhus med miljövänligt bygg- och städmaterial samt närproducerade råvaror. Dom har även energieffektiviserat med jordvärme och solfångare. Utemiljön – Naturstigen som blev färdig 2007 med träd och andra växter som ökar den biologiska mångfalden.

Miljö, klimat och hållbar utveckling är ett brinnande och angeläget
ämne som Sjöbo KFUK-KFUM scoutkår, framför allt nu i samband med COP 15 engagerat sig i.

Erik Stiernswärd lägger ner ett stort arbete på miljöfrågorna i skog
och mark. Mycket arbete har lagts på att bevara våra utrotningshotade
viltarter, som den svenska örn-stammen, genom en ständig utfodring med fallvilt. Kronhjortsstammen har genom mycket strängt reglerad avskjutning under flera år nu till alla naturvänners stora glädje visat en stabil ökning. Detta har möjliggjorts genom anläggande av viltvatten och plantering av viltåkrar. I skogsbruket har stor hänsyn tagits till det vilda såsom fåglar och insekter, ja hela det ekologiska systemet genom att lämna kvar gamla jätteträd, döda träd, mycket ris och grenar vid skogsavverkningen. Hela Sövdeborgsområdet är ett genuint strövområde som varje år besöks av många naturälskande människor.

Jan Friheden, har de senaste tio åren odlat ekologiska grönsaker i
Röddinge by. Han har på alla sätt förmedlat kunskaper om ekologisk
närproduktion av grönsaker, där man använder lokala insatsmedel. Jan undervisar i ekologisk odling och erbjuder sina elever praktiska färdigheter på sin odling i Röddinge.

Skånska Flugfiskeklubben har sedan början av 1980-talet genom
omfattande fiskevårdsåtgärder verkat för att trygga och förbättra villkoren för den unika stammen av öring i Björka-Åsumsån.

Som ansvarig för storkprojektets huvudhägn i Karups Nygård har Karin
Areskoug, genom sitt långa engagemang och jordnära arbete betytt mycket för att den vita storken åter är synlig i Sjöbos landskapsbild. Karins arbete i storkprojektet har bidragit till att Sjöbos vakra natur och värdefulla våtmarker har uppmärksammats på ett positivt sätt.

I många år har Kjell Axelsson som teknisk chef i Sjöbo kommun med ett
personligt engagemang arbetat för kommunmedlemmarnas bästa. I detta arbete har Kjell uträttat många förtjänstfulla insatser för miljövården inom Sjöbo kommun.

Kjells engagemang och djärvhet har bland annat resulterat i att kommunen utvecklat ny, spännande och billig teknik för långtgående kväverening av avloppsvatten genom naturens egna processer vid infiltration i marken. Under nästa år kommer Sjöbo avloppsreningsverks utsläpp av avloppsvatten att upphöra vilket är unikt för ett större avloppsreningsverk.

Mats Nilsson har genom idén att starta Återvinningsbutiken fått folk att inse att man inte behöver deponera sina gamla möbler, cyklar, husgeråd med mera på tippen bara för man tröttnat på dem eller att de blivit slitna. Andra människor tycker dessa saker är toppen att återanvända eller delar av dessa, på det viset kan sopberget minskas.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2022