Avfall

Det finns olika typer av avfall, till exempel hushållsavfall, trädgårdsavfall, grovavfall och farligt avfall. Med avfall menas alla föremål, ämnen eller substanser som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Avfallsdefinitionen är gemensam för hela EU.

Regelverket inom avfallsområdet är omfattande. Övergripande bestämmelser om avfall finns i femtonde kapitlet i miljöbalken och i avfallsförordningen. I lagstiftningen skiljer man på privat (hushåll) och yrkesmässig (företag, verksamheter) hantering av avfall.

Renhållningsordning

Avfallsplan

Tillsammans med det kommunala avfallsbolaget Sysav och övriga 13 kommuner som äger Sysav, har Sjöbo kommun arbetat fram en avfallsplan som ska gälla för åren 2016-2020. Avfallsplanen är resultatet av många aktörers gemensamma tankearbete kring framtidens avfallshantering i vår kommun och i regionen. Man har kommit överens om gemensamma inriktningar för utvecklingen av regionens avfallshantering. Med tre fokusområden och nio effektmål ska man arbeta med hållbarhet i ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Effektmålen är mätbara och formulerar vad som ska uppnås tillsammans i Sysav-regionen och i samtliga ägarkommuner fram till 2020.

De tre fokusområdena med respektive effektmål är:

A. Hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder

1. År 2020 är den totala mängden hushållsavfall per person mindre än år 2015.

2. År 2020 är den totala mängden grovavfall per person mindre än år 2015.

3. År 2020 är den totala mängden textilavfall i restavfallet halverad jämfört med år 2015.

B. Hållbar sortering med ökad återvinning

4. År 2018 är 50 % av matavfallet utsorterat och behandlat biologiskt så att växtnäring och energi tas tillvara, år 2020 är nivån ännu högre.

5. År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverad för respektive material jämfört med år 2015.

6. År 2020 är nedskräpningen mindre än år 2016.

C. Hållbar hantering för en renare miljö

7. År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll.

8. År 2020 bör avfallstransporterna vara fossilbränslefria.

9. År 2020 är våra intressenters förtroende för hela avfallskedjan större än år 2016.

Föreskrifter

Nya föreskrifter för avfallshanteringen i Sjöbo kommun har arbetats fram samtidigt som arbetet med avfallsplan har fortskridit. Bestämmelserna i dessa föreskrifter med tillhörande bilagor utgör, tillsammans med kommunens avfallsplan, Sjöbo kommuns renhållningsordning.

Vill du veta mer om Sjöbo kommuns renhållningsordning kan du följa länkarna under rubriken Relaterade länkar.