Avfallsdispens

Fastighetsägare kan i vissa fall medges avfallsdispens om det finns möjlighet att ta hand om hushållsavfall på egna fastigheten.

Ansökan om dispens (sophämtning, latrinhämtning, slamtömning) kan göras hos samhällsbyggnadsnämnden.

Avfallsdispens beviljas endast om det finns särskilda skäl och hanteringen kan ske på ett betryggande sätt för människors hälsa och miljön, tex när endast organiskt avfall uppkommer och avfallet kan omhändertas genom kompostering eller lantbruksfastigheter där slam från avloppsanläggning kan tillföras befintlig gödselvårdsanläggning.

Att hushållsavfallet källsorteras eller att endast mindre mängder avfall uppkommer (tex fritidsboende) är inte skäl till att bevilja dispens från sophämtning. Enligt den kommunala renhållningsordningen skall hushållsavfall omhändertas och transporteras av kommunen eller av kommunen anlitad entrprenör.