Tunga brunnslock ska bytas ut

Sjöbo kommun, tekniska förvaltningen meddelar, med anledning av Arbetsmiljöverkets regler kring belastningsergonomi, att samtliga tunga brunnslock bör vara utbytta senast vid utgången av 2016. En extraavgift på 1200 kr inklusive moms per tömning debiteras vid tömningar utförda efter den 31 december 2016.

Vänligen meddela kundtjänst när du har bytt ut ditt tunga lock via e-post kundtjanstteknik@sjobo.se eller telefon 0416-271 53. Om du redan har ett lätt lock ber vi dig säkerställa att locket uppfyller de krav som ställs i detta informationsbrev.

Upplysningar

Du kan skaffa lock hos lokala bygghandlare.

Det är viktigt att det gamla locket byts till ett lock som inte medför nya arbetsmiljöproblem eller andra problem. Vid val av lock är det därför viktigt att du tänker på nedanstående:

  • När locket har lyfts bort ska hela brunnen vara öppen. Det går alltså inte att borra ut ett mindre hål i befintligt lock för att minska på vikten eftersom det då inte går att tömma brunnen ordentligt.
  • Locket måste vara låsbart eller på något annat sätt hindra barn från att öppna brunnen. Låsanordningen ska dock vara enkel att öppna för entreprenören.
  • Lock som ska lyftas av ska inte väga mer än 15 kg. Högsta godtagbara dragkraft för lock som dras på och av brunnen är 200 Newton (ca 20 kg).

Bakgrund

Arbetsmiljölagen (1977:1160) instiftades för att förebygga ohälsa och olycksfall samt att uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket instiftar föreskrifter och bedriver tillsyn enligt dessa. I AFS 2012:2 Belastningsergonomi regleras lyft- och skjutarbete av tunga föremål. Bedömningar enligt denna föreskrift blir aktuell vid exempelvis lyft av brunnslock eller då ett brunnslock skjuts åt sidan. I avfallsföreskrifterna för Sjöbo kommun anges att högsta godtagbara vikt för lock till slamavskiljare som skall lyftas av är 15 kg. Om locket kan dras av och på istället för att lyftas så är högsta godtagbara dragkraft 200 Newton (vilket i många fall motsvarar cirka 20 kg). För frågor och mer information om arbetsmiljöregler vid slamtömning besök gärna arbetsmiljöverkets hemsida på www.av.se.

En del av de slambrunnar som finns idag har tunga lock av betong och kan i vissa fall väga nära 100 kg. Dessa lock innebär stora risker för belastnings och klämskador för chaufförerna av slambilarna. Av arbetsmiljöskäl bör brunnslock vara av lätt material, till exempel plast, glasfiber eller plåt och kunna öppnas av en person.

Vid tömning ska små avloppsanläggningar och fettavskiljare vara lättillgängliga. Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Barnsäkerhetsaspekter måste alltid beaktas när det gäller brunnslock. För att vara helgarderad rekommenderas att någon form av låskonstruktion alltid finns på brunnslocket. Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren är ansvarig för att brunnslock är säkra och att brunnar inte lämnas öppna utan tillsyn. Regler om säkerhet finns bland annat i Boverkets byggregler (BBR avsnitt 8).

Svansjö och Sjöbo sommarby berörs inte av förändringen eftersom där inom kort kopplas in kommunalt VA.

Kontakta kundtjänst vid frågor.