Adressättning och lägenhetsregister

En adress är ett systematiskt sätt att ange det unika läget på en plats utan att använda koordinater. En eller fler adresser är oftast knuten till en byggnad. Det är Sveriges kommuner som ansvarar för adressättningen av gatuadress och adressplatsnummer. Postnummer och postort bestäms av Posten AB.

I Sjöbo kommun adressätts gatorna med ett jämnt nummer på höger sida av gatan och ett ojämnt på vänster sida, räknat från centrum. Stadsbyggnadsförvaltningen ajourför de i kommunen förekommande adresserna på uppdrag av lantmäteriet.

I kommunen finns två former att sätta adress på beroende på om adressen finns inom tätbebyggt område eller på landsbygden. I tätorter och inom områden med detaljplan består adresserna av ett gatnamn och nummer plus eventuellt littera. Adresslittra förekommer främst på byggnader med fler än en entré.

Om det finns mer än en bostadslägenhet på en adress skapas också ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer på varje lägenhet. Genom lagen om lägenhetsregister (2006:378) ska den som äger flerbostadshus eller småhus rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till kommunen Underlag för numreringen hämtas främst i samband med bygglovet.

Utanför tätorterna använder vi oss av så kallade metertalsadresser, som har samma princip, jämnt till höger, ojämnt till vänster.
Vägnamnet följs av nummer som visar hur långt in från vägens början den eftersökta adressen är. Ex­emplet Landsvägen 73-12
Denna adress visar att man först ska köra 730 meter in från vägens början och sedan ska man ta vänster, in på en ny väg och därefter ligger adressen på höger sida efter 120 meter. Den sista siffran (0) tas bort.

Adressändring vid flyttning görs på www.adressandring.se

I samband med ajourföringen av adresser och lägenheter samlar kommunen också in detaljer om bostadsyta, antal rum och kökstyp. Bakgrunden till kraven på korrekt adress och lägenhetsinformation går att finna inom folkbokföringen. Tidigare års folk- och bostadsräkningar ska i framtiden göras datoristerat. Sedan ett par år tillbaka ska det inte längre vara möjligt att folkbokföra sig på en adress som inte finns.

Ansvaret för postnummer och postort ligger idag hos Posten och är inget kommunen kan påverka.