Buller

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Det kan till exempel vara buller från restauranger, fläktar och trafik. Bullerstörningar kan bland annat resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter och hörselskador som tinnitus.

Vad är buller?

Buller definieras som allt oönskat ljud. Cirka 20 % av befolkningen störs av någon form av buller (Miljöhälsorapport 2001, SOS 2001-111-1). De flesta personer som störs av buller bor i tätorter och klagomål på dålig ljudisolering är ett välkänt problem.

Hur mycket får det låta inomhus?

Vid bedömning av buller i fastigheter tillämpas Folkhälsomyndighetens Allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) där det finns riktlinjer för hur mycket det får låta inomhus. Riktvärdet för den ekvivalenta (genomsnittliga) ljudnivån, 30 dBA, gäller kontinuerliga störningar som till exempel en fläkt. Riktvärdet för maximalt buller 45 dBA avser kortvarigt högt ljud som slagljud. Ljud med hörbara tonkomponenter bedöms strängare. Nivåer ner till 25 dBA, ekvivalentnivå, kan uppfattas som störande. Mätningar av buller ska utföras enligt svensk standard. Socialstyrelsens allmänna råd innehåller också riktvärden för lågfrekvent buller. I de fall där miljöenheten bedömer det nödvändigt kan en mer omfattande mätning (tersbandsmätning) behöva utföras.

Hur mycket får det låta utomhus?

Buller från fläktar, kylanläggningar och liknande som placerats utomhus bedöms enligt Naturvårdsverkets vägledning om buller från industrier. Mätningen sker utomhus t.ex. vid den klagandens fasad eller tomtgräns. Finns tillståndsbeslut eller godkänd anmälan enligt miljöbalken för en industri, som anger andra rikt- eller gränsvärden för buller, tillämpas dessa. Värden inom parantes i tabellen gäller vid befintlig situation, de utan gäller vid en nyetablering, i det fall värde inom parantes saknas gäller presenterat värde för såväl befintlig situation som nyetablering.

Vägledning om industribuller

Riktvärdena är ett stöd i den bedömning som till exempel en tillsynsmyndighet gör i varje enskilt fall. En bedömning av vad som är rimligt att kräva i ett ärende eller föreläggande, (skälighetsavvägning miljöbalken 2 kapitlet 7 §) ska också göras. Bedömningarna kan leda till avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.

Värdena i tabellen avser frifältsvärden eller till frifältsvärden korrigerade värden, angivna som ekvivalent ljudnivå utomhus .

Om ljudet innehåller ofta återkommande impulser såsom vid nitningsarbete, slag i transportörer, lossning av järnskrot etc. eller innehåller hörbara tonkomponenter eller bådadera ska man använda ett värde som är 5 dBA-enheter lägre än vad som anges i tabellen

Utomhusriktvärden för industribuller, ekvivalent ljudnivå i dBA

Områdesanvändning

Ekvivalent ljudnivå i dBA

Högsta ljudnivå i dBA

Dag
kl 07-18

Kväll
kl 18-22, samt lör- sön- och helgdag
kl 07-18

Natt
kl 22-07

Momentana ljud nattetid kl 22-07

Bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap samt vårdbyggnader[1]

50

45

40

55

Utbildningslokaler[2]

50

50

50

Områden för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor[3]

40

35

35

50

[1] För vårdlokaler bör riktvärdet tillämpas då verksamhet pågår. [2] Med utbildningslokaler avses även lokaler för förskoleverksamhet och liknande inklusive skol- och förskolegårdar. Riktvärdet bör tillämpas då verksamhet pågår. [3] Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv.

Mätning

Mätningar ska alltid ske av ackrediterade eller auktoriserade akustikkonsulter, som ska använda kalibrerade instrument och mäta efter de svenska standarder som finns.

Vad gör jag om jag störs av buller?

  1. Ta kontakt med källan till bullret. Om det till exempel är en granne som spelar hög musik - prata med din granne.
  2. Ta kontakt med din fastighetsägare om du är hyresgäst.
  3. Om inget av ovanstående fungerar - ta kontakt med oss på miljöenheten.