Buller och luftkvalitet

I vår närmiljö påverkar luftkvalitet och bullernivåer det omedelbara välbefinnandet och även hälsan på längre sikt. Trafikbullernivåer är överlag inte ett problem i Sjöbo kommun och luftkvaliteten är bedömd som god. Viss olägenhet kan dock föreligga i sommarbyarna på grund av vedeldning. Sjöbo kommun är med i samordnad luftkvalitetskontroll för Skåne.

Buller

Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem i Sverige. Buller definieras vanligtvis som oönskat ljud, vilket innebär att huruvida ett ljud upplevs som buller eller inte varierar från person till person. Det kan till exempel vara buller från restauranger, fläktar och trafik. Bullerstörningar kan bland annat resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter och hörselskador som tinnitus. Under "Omgivningsbuller" kan du läsa mer om miljökvalitetsnormer för buller och trafikbuller i Sjöbo kommun.

Upplever du bullerstörningar?

Vänd dig först till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten och/eller ta kontakt med din fastighetsägare om du är hyresgäst. Om inget av ovanstående fungerar - ta kontakt med miljöenheten hos oss. Läs mer om buller under boendemiljö och hälsa på vår hemsida.

Luftkvalitet

Frisk luft är en viktig grundpelare för ett hälsosamt liv. Att andas in luftföroreningar påverkar hälsan negativt och för många människor kan de även bidra till förkortad livslängd. I Skåne orsakas tusen fall per år av för tidig död av luftföroreningar – framför allt partiklar och ozon. Få platser på jorden är helt fria från luftföroreningar. Luftföroreningar kommer ofta från lokal förbränning av fossila bränslen såsom trafik eller vedeldning men kan också komma långväga från utländska källor.

Utomhusluften i Sjöbo

Sjöbo kommun är med i samordnad kontroll av luftkvalitet inom Skåne vilket gör att kommunen uppfyller samtliga krav enligt miljöbalken kopplade till kontroll av utomhusluften. Luftkvaliteten är överlag bedömd som god i Sjöbo kommun, du kan läsa mer om det under rubriken "luften utomhus".

Viss olägenhet kan föreligga i sommarbyarna på grund av vedeldning, läs mer om vad som gäller vid vedeldning på vår hemsida.

Har du frågor kring inomhusklimat och omgivningsstörningar? Läs mer under Boendemiljö och hälsa på vår hemsida.